My first Magazine 2018-23-10006-Ek-2 Başvuru Kılavuzu - Page 15

TABLO – 2 UZMAN ERBAġ OLACAKLAR ĠÇĠN NĠTELĠK BELGESĠ (Sadece Silahaltındaki Adaylar Ġçin) BĠRLĠĞĠ : ADI SOYADI BABA ADI TAHSĠLĠ RÜTBESĠ TERTĠBĠ NORMAL TERHĠS TARĠHĠ : : : : : : ……./………/…….. FOTOĞRAF HEYET TARAFINDAN TAKDĠR EDĠLECEK NOTLAR Subay Astsb. BaĢkan Üye Üye 1. Genel görünüĢ tavır ve hareketi 2. Kötü alıĢkanlıklara düĢkün bulunmaması 3. Hasis menfaatlere düĢkün olmaması 4. Disiplin kurallarına uyarlığı ve itaati 5. Güvenilme ve Sadakati N Ġ T E L Ġ K L E R 6. Zekası ve muhakeme yeteneği 7. ÇalıĢkanlığı ve dayanıklılığı 8. Mesleki bilgisini ve askerî ihtisasını geliĢtirme 9. Astlarını öğretme ve yetiĢtirme 10. Sorumluluğu benimseme, üstlük ve liderlik. Verilen Notların Ortalaması NOT TOPLAMI KANAAT ĠMZASI ADI SOYADI RÜTBESĠ VE SĠCĠL NUMARASI GÖREVĠ DÜZENLEME TARĠHĠ .....................................................‟nın Uzman ............................. adaylığa kabulü uygundur/uygun değildir. O N A Y / /20…… …………………………. …………………………. AÇIKLAMA 1. BU NĠTELĠK BELGESĠ UZMAN ERBAġ OLMAK ÜZERE MÜRACAAT EDEN PERSONEL ĠÇĠN ĠKĠ NÜSHA OLARAK TANZĠM EDĠLĠR. (BĠR ADEDĠ ADAYA VERĠLĠR, BĠR ADEDĠ BĠRLĠKTE MUHAFAZA EDĠLĠR) NĠTELĠKLERE HEYET PERSONELĠNCE AYRI AYRI 10 TAM NOT ÜZERĠNDEN NOT VERĠLĠR. NOTLAR TAM SAYI VEYA ½ KESĠRLĠ OLARAK VERĠLĠR. KANAAT HANESĠNE UZMAN ERBAġ OLMAYA LAYIKTIR/DEĞĠLDĠR ĠBARESĠ YAZILIR. HEYET PERSONELĠNCE, HER NĠTELĠĞE VERĠLEN NOTLARIN ORTALAMASI ALINARAK NĠTELĠK BELGESĠNĠN SON SÜTUNUNA YAZILIR. BÖLÜM SONUCU TAM SAYI ÇIKMAZSA ĠKĠ HANE YÜRÜTÜLÜR. VERĠLEN NOTLARIN ORTALAMASI SĠCĠL TAM NOTUNUN % 80 VE DAHA YUKARISI OLANLAR ONAYLANIR. VERĠLEN NOTLAR AYNI GÖREV KADRO YERĠNE BĠRDEN FAZLA ĠSTEKLĠ OLDUĞUNDA SIRALAMAYA TESĠR EDER VE SEÇĠMDE ETKĠLĠ OLUR. 2. 3. HEYET BAġKANI, TEġKĠL EDĠLEN HEYETĠN EN KIDEMLĠ SUBAYIDIR. NĠTELĠK BELGESĠNĠ DOLDURMAYA YETKĠLĠ HEYET PERSONEL UZMAN ERBAġ YÖNERGESĠNĠN 2‟NCĠ BÖLÜM 4/a MADDESĠNDE BELĠRTĠLEN PERSONELDĠR. 4. - 15 -