My first Magazine 2018-23-10006-Ek-2 Başvuru Kılavuzu - Page 13

adayların güvenlik edilmeyecektir. 14. ve ulaĢım sorunları nedeniyle kıĢlaya girmelerine müsaade HUKUKĠ SORUMLULUK a. Bu kılavuzda yer alan hususlar, kanun ve yönetmeliklerde belirtilenler saklı olmak üzere, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi BaĢkanlığı tarafından gerekli görüldüğü takdirde değiĢtirilebilir. b. Ġlgili yasal mevzuatta ile bu kılavuzda belirtilen hususlara aykırı davranma sonucu doğacak sorumluluk adayın kendisine aittir. - 13 -