My first Magazine 2018-23-10006-Ek-2 Başvuru Kılavuzu - Page 12

12. KAYIT KABUL VE ATANMA ĠġLEMLERĠ a. Sınavlarda baĢarılı olan Uzman ErbaĢ adayları www.jandarma.gov.tr internet adresinden eğitime tâbi tutulacakları birlik yerleri ile kayıt kabul iĢlemleri ayrıntılı olarak duyuru yapılacaktır. b. BaĢarılı olan adaylara, posta yoluyla yazılı herhangi bir belge veya davet yazısı gönderilmeyecek, internetten yayımlanan duyuru tebliğ niteliğinde olacaktır. Bu açıdan internet sitesinin takip edilmesi ve ön baĢvuru sırasında belirtilen cep telefonlarının açık olması önem arz etmektedir. c. Tüm seçme sınav aĢamalarında baĢarılı olsa dahi, kayıt kabul iĢlemleri sırasında herhangi bir giriĢ koĢulunu taĢımadığı tespit edilen veya eksik belge getiren adayların iĢlemleri iptal edilecek ve kayıt kabul iĢlemleri yapılmayacaktır. ç. Uzman erbaĢ olarak göreve baĢlamıĢ olup da daha sonra giriĢ koĢullarında belirtilen Ģartlara sahip olmadığı anlaĢılanlar hakkında fesih iĢlemi yapılır. d. Her ne sebeple olursa olsun, sözleĢmesi feshedilerek TSK, J.Gn.K.lığı ve Sahil Güvenlik K.lığı ile iliĢiği kesilen uzman erbaĢlar tekrar uzman erbaĢ olarak görevlendirilmezler. e. SözleĢmeli erbaĢ ve erlerin göreve devam ederken üç yıl süresini doldurmadan baĢvurmaları durumunda, sonradan tespit edildiklerinde adaylıkları sonlandırılacaktır. f. Tüm seçme sınav aĢamal arından baĢarılı olup eğitim birliğine ataması yapılan adayların eğitim birliğine katılıp bırakanlar ve iliĢiği kesilenler ile eğitim birliğine katılmayıp müteakip dönemlerde tekrar atama isteyen adayların dilekçesi dikkate alınmayacaktır. Adayların tek atama hakkının olduğundan tekrar atamaları yapılmayacaktır. 13. JANDARMA VE SAHĠL GÜVENLĠK AKADEMĠSĠ BAġKANLIĞI ĠLETĠġĠM VE ULAġIM BĠLGĠLERĠ a. Temin Faaliyetleri için ĠletiĢim; Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) BaĢkanlığı Personel Temin Merkez Komutanlığı Beytepe/Çankaya/ANKARA TEL: (0312) 464 4836 b. Resmi Ġnternet Adresleri: (1) Jandarma Genel Komutanlığı: www.jandarma.gov.tr (2) Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi BaĢkanlığı: www.jsga.edu.tr c. Ulus (DıĢkapı-ANKARA) : Bu bölgeden, Ulus-Ġncek hattında çalıĢan minibüsler ile gelinebilir. Minibüslerin ilk kalkıĢ durağı Bentderesi dolmuĢ duraklarıdır. Minibüsler; buradan hareketle DıĢkapı, Etlik KavĢağı, Ġskitler, Ankara Ġl Emniyet Müdürlüğü önü, AġTĠ, Konya Yolu, Or- An KavĢağı, Ġncek Bulvarı güzergâhını takip ederek Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi BaĢkanlığı önünden geçmektedir. ç. Kızılay (Güvenpark Önü-ANKARA) : Fevziye (194 numaralı otobüs), TulumtaĢ (192 numaralı otobüs), TaĢpınar (191 numaralı otobüs) istikametlerine giden EGO otobüsleri ile ulaĢılabilir. DĠKKAT! Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi BaĢkanlığına; sadece Ġncek Bulvarı üzerinde bulunan 1 Numaralı Nizamiyeden içeri alınacaklardır. Diğer nizamiyelere gelen - 12 -