My first Magazine 2018-23-10006-Ek-2 Başvuru Kılavuzu - Page 11

konulmuĢ bir Ģekilde adaylara teslim edilecek ve adaylar seçme sınavlarına gelirken bu dosyayı yanlarında getirecektir. Ayrıca adaylara zarfı açmaması gerektiği ve seçme sınavlarına gelirken bu zarfı getirmesi hususu tebliğ edilecektir. b. Nitelik belgesi 80 puanın altında olan adaylara nitelik belgesi tebliğ edilerek düzenlenen tebliğ ve nitelik belgesi Ģahsi dosyasına konulacaktır. Bu adaylara iliĢkin iĢlemler yapılmayarak adaylar sınavlara gönderilmeyecektir. Sınavlara sadece nitelik puanı 80‟in üzerinde olan adaylar gönderilecektir. c. Adaylardan haklarında adli ve/veya askeri mahkemelerde (disiplin mahkemesi dâhil) iĢlemi olanlara ait belgeler, varsa RDM sürecine ait tespitler ile arĢiv araĢtırma sonucu da bu zarfın içerisine konulacaktır. ç. Sınav tarihleri dağıtım iznine denk gelen aday erbaĢ ve erler için nitelik belgesi, acemi eğitimi gördükleri eğitim birliği tarafından doldurulacaktır. d. Aday erbaĢ ve erlerin nüfus cüzdanı ve askeri kimlik belgeleri ile sınavlara katılmaları sağlanacaktır. e. Aday erbaĢ ve erlere seçme sınavları ve sağlık raporu iĢlemleri süresince yıllık izinlerine mahsuben izin verilmesi hususunda kolaylık sağlanacaktır. f. 2803 Sayılı J. TeĢkilatı Görev ve Yetkileri Kanunun Ek-13‟üncü maddesi gereğince “Muvazzaf askerlik yükümlülüğüne baĢlamadan Jandarma Genel Komutanlığında uzman erbaĢlığa kabul edilenler ile beĢ yıllık sözleĢme yapılır ve her türlü askerlik iĢlemleri ertelenir.” amir hükmü bulunduğundan halen kazanan adaylar için geçici terhis belgesi düzenlenecektir. 11. SAĞLIK RAPORU VE GÜVENLĠK SORUġTURMASI ĠġLEMLERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ HUSUSLAR: a. Seçme sınavları sonucunda baĢarılı olan adayların; kendisine verilen sevk belgeleri ile beraber (3) iĢ günü içerisinde Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiĢ hastanelere “Uzman ErbaĢ Olur” kararlı sağlık kurulu raporu almak üzere baĢvuracaklardır. Hafta sonu ve resmi tatil günleri (3) günlük süreye dahil değildir. b. Sevk belgelerinin geçerlilik süresi (3 iĢ günü) içinde hastaneye baĢvurmayan ve sevk belgesini herhangi bir aĢamada kaybeden, yırtan ve kullanılamaz hale getiren adaylara tekrar yeni sevk belgesi kesinlikle verilmeyecektir. c. Sağlık kurulu raporu “Olumsuz” olan adayların, sağlık kurulu iĢlemlerine itiraz etme hakları vardır. Ġtiraz iĢlemleri için; adayın “Olumsuz” olarak aldığı sağlık raporu ile (3) gün içinde Ġl Sağlık Müdürlüğüne baĢvuru yapması gereklidir. ç. Ġtiraz sonucu sağlık raporu olumlu olan adaylar 3‟üncü bir hakem hastaneye sevkini yaptırmak üzere Ġl Sağlık Müdürlüğüne baĢvuracaklardır. d. Sağlık raporları iĢlemleri yapılan hastane tarafından heyet sağlık raporlarının (1) nüshası posta yoluyla JSGA BaĢkanlığı Personel Temin Merkez Komutanlığı Beytepe/Çankaya/ANKARA adresine gönderilecektir. Adaylar tarafından ön sağlık raporları JSGA BaĢkanlığı Personel Temin Merkez Komutanlığı Beytepe/Çankaya/ANKARA adresine elden getirilmeyecek ve gönderilmeyecektir. Atama iĢlemleri ön sağlık raporuna göre yapılmayacaktır. Hastane tarafından gönderilen heyet sağlık raporuna göre iĢlem yapılacaktır. e. Sınavların tüm aĢamalarında baĢarılı olan adaylar hakkında ilgili mevzuat esaslarına göre güvenlik soruĢturması yaptırılacaktır. - 11 -