My first Magazine 2018-23-10006-Ek-2 Başvuru Kılavuzu - Page 10

(b) Adaylar seçim aĢaması sınavlarına gelirken yanlarında eĢofman, Ģort ve spor ayakkabısı getireceklerdir. (Adaylar yazılı sınav ve mülakata spor kıyafeti ile katılabilecektir.) (c) Fiziki Yeterlilik Sınavının yapılacağı günde önemli mazereti veya sağlık durumu itibariyle (Devlet hastanelerinden alınan raporla) testlere katılamayacak durumda olan adaylar dilekçe ve raporları ile müracaat etmeleri durumunda sınav takvimi içerisinde baĢka bir gün sınava alınabilecektir. (ç) Fiziki Yeterlilik Sınavına katılacak adaylar testlerin uygulanmasına yönelik herhangi bir sağlık sorunu olmadığını Tablo-7‟de belirtilen imzalanmıĢ olarak getirecekleri muvafakatname ile kabul ve beyan etmiĢ sayılacaklardır. Bu nedenle sınavlar süresince meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk adaylara ait olacaktır. (4) Uygulamalı Meslek Bilgisi Sınavı: Bot Serdümeni, DalıĢ Amiri ve Lojistik branĢlarına baĢvuran adaylar uygulamalı meslek bilgisi sınavına gireceklerdir. Bu aĢamada baĢarılı olmak için uygulamalı meslek bilgisi sınav tam notunun en az % 50‟sini almak koĢuluyla yazılı sınav notu ile uygulamalı meslek bilgisi sınav notunun aritmetik ortalamasının en az (25) puan olması gerekmektedir. Bu iki sınavın aritmetik ortalaması (25) puan ve üzeri olan adaylar baĢarılı sayılarak mülakata katılmaya hak kazanacaktır. (5) Mülakat Sınavı: (a) Yazılı, Ön Sağlık Muayene, FYS (Spor) ve Uygulamalı Meslek Bilgisi sınavlarında baĢarılı olan adaylar, mülakat sınavına alınacaklardır. Mülakat sınavı baraj değerleri Tablo-3‟te belirtilmiĢtir. Her aday için tek bir gün planlanacak olup, adayların hangi tarihte mülakata gireceği diğer sınav aĢamalarında adaylara tebliğ edilecektir. (b) Mülakat esnasında yapılacak olan görüĢmede; adayın konuĢma yeteneği, ses tonu, heyecan durumu, çok yönlü düĢünme, davranıĢlardaki denge, kendine güven gibi hususlar gözlenerek elde edilen bilgiler Mülakat Komisyonunca değerlendirilecektir. Mülakat kurulu ile aday arasında yüz yüze, sözlü iletiĢim Ģeklinde, soru ve cevap yöntemi uygulanarak gerçekleĢtirilir. b. Yazılı sınav, Ön sağlık muayenesi, Fiziki Yeterlilik Sınavı (spor testi), Uygulamalı Meslek Bilgisi Sınavı ve Mülakat Sınavı aĢamalarını baĢarı ile geçen adaylar sınavı kazanmıĢ sayılmazlar. Ayrıca yaptırılacak güvenlik soruĢturmalarının olumlu olması ve uygun sağlık raporunu alması ve kontenjana girmesi durumunda atamaları www.jandarma.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. c. Sınava kazanan adaylara, posta yoluyla yazılı herhangi bir belge veya davet yazısı g