My first Magazine 1

ದನಿ ಡಿಸ ೆಂಬರ್ 2016 ಸೆಂಪುಟ 1 ಸೆಂಚಿಕ 1 ಆಗು ಹ ೋಗುಗಳ ನಡುವಿನ ಜೋವದನಿ... ದನಿಯಾಳದ ಳಗ ...  ಆಗುಹ ೋಗುಗಳ ನಡುವ ...01 - 02  ಕ್ರಿಸಮಸ್ ತಾತ....03  ಭಜನ ಮೋಳ...04 - 05  ಅವತರಿಸಿದ ಕ್ರಿಸತ...04  ಕ್ರಿಸಮಸ್ ನವೋಲ್ಾಾಸ ...06 - 07  ಕ್ರಿಸಮಸ್ ಪ್ಿೋತಿ...08  ದ ೈವ ಕರುಣ ...09 - 11  ಕ್ರಿಸಮಸ್...11  ಬ ೈಬಲ್ ಕಾನನರ್...12 - 13  ಕ್ರಿಸಮಸ್ನಲ್ಲಾ ಕಾಡಿದ ಕ ವವು ಪಿಶ್ ೆಗಳು !!!...14  ಇತರ .. ಭ ...ಆಗುಹ ೋಗುಗಳ ನಡುವ ನುಷಯನ ಅದಯಲ್ಲೂ ಫಲಿಷಠಯ ಩ರತಿಯೊಂದು ವಿಔೃತ ಆಟಕ್ಕೆ, ಩ರೀಕ್ಷಕಗಕ, ಩ರಯೀಖಕ್ಕೆ ಫಲಿಮ಺ದವಯು ಭತುು ಫಲಿಮ಺ಖುವವಯು ಫಕೀಯ಺ಯಲ್ೂ, ಫಡ ಭತುು ಭಧಯಭ ವಖಗಖಳಕೀ. ಈ ಭ಺ತಿಗಕ ಫದುಕಿನ ಮ಺ವುದಕೀ ಕ್ಷಕೀತರವೂ ಹಕಲಯತಲ್ೂ. ಅದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಮ ಅಲ್ಪ ಅಥವ಺ ಫೃಹತ್ ಯೀಜನಕಖಳಿಯಫಹುದು ಅಥವ಺ ಭನಔುಲ್ವನಕನೀ ಔಲ್ಔುವ ಮುದಿ ಖಲ್ಬಕ ಸೊಂಗಷಗಖಳಿಯಫಹುದು. ಈ ಎಲ್಺ೂ ಭನುಷಯನ ಹುಚ್಺ಾಟಖಳಲಿೂ ತಿೀವರ ನಷಟ ಭತುು ಅತಿೀವ ಹೊಂಸಕಗಕ ಑ಳ಩ಡುವವಯು ಫಡವಯು ಅಶಔುಯು ಭತುು ಭಧಯಭ ವಖಗಖಳು. ಭನುಷಯನ ಹುಚ್಺ಾಟ ಭ಺ತರವಲ್ೂ, ಩ಔೃತಿಮ ವಿಕ್ಕಲೀ಩ಕ್ಕೆ ವಯತಿರಔು ನಷಟಕ್ಕೆ ಑ಳ಩ಡುವವಯು ಔಲಡ ಫಡವಯಕೀ. ಫಲಿಷಠರಗಕ ನಷಟವ಺ಖುದ್ಧಲ್ೂ ಅೊಂತ ನ಺ನು ಹಕೀಳುತಿುಲ್ೂ. ಅವರಗ಺ಖುವ ಔಡಿಮೆ ಩ರಭ಺ಣ ನಷಟದ ಜತಕಗಕ ಇೊಂತಹ ಸೊಂದ್ಧಖಿ ಩ರಸ್ಥಿತಿಮನುನ ನಿಬ಺ಯಿಸುವ ಶಕಿುಮನುನ ಅವಯು ತಭಮ ಸೊಂ಩ತಿುನಿೊಂದ ಖಳಿಸ್ಥಕ್ಕಲೊಂಡಿಯುತ಺ುಯಕ. ಭತಕು ಇೊಂತಹ ಹುಚ್಺ಾಟಖಳಿೊಂದ ಑ದಗಿ ಫಯುವ ಔಷಟಸೊಂಔಷಟಖಳಿೊಂದ ತಪ್ಪಪಸ್ಥಕ್ಕಲಳಳಲ್ು ಸಹ ನ಺ನ಺ ಭ಺ಖಗಖಳನುನ ಹುಡುಕಿಕ್ಕಲೊಂಡಿಯುತ಺ುಯಕ. ಅಷಕಟೀ ಅಲ್ೂದಕ ಅವಯ ಹದುುಮೀರದ ಆರ್ಥಗಔ ಫಲ್ ತೊಂದುಕ್ಕಲಡುವ ಯ಺ಜಕಿೀಮ, ಸ಺ಭ಺ಜಿಔ, ಧ಺ಮಗಔ, ಩ರಬ಺ವ ಅವಯಲಿೂ ಅಧಿಔವ಺ಗಿಯುತುದಕ. ತಿೀಯ಺ ಇತಿುಚೀನ ಉದ಺ಹಯಣಕಮನಕನೀ ತಕಗಕದುಕ್ಕಲಳಿಳ. ವಿವಿಧ ಫ಺ಯೊಂಔುಖಳಿೊಂದ ಸುಭ಺ಯು 9 ಕ್ಕಲೀಟಿ ಸ಺ಲ್ ಩ಡಕದು ಹೊಂದುರಗಿಸದ್ಧಯುವ ಭದಯದಕಲಯಕ ವಿಜಯ್ ಭಲ್ಯ ದಕೀಶ ಬಿಟುಟ ಹಕಲೀಗಿಯುವ ವಿಷಮ ನಭಗಕ ಗಕಲತಿುದಕ. ಕ್ಕಲೀಟಿ ಕ್ಕಲೀಟಿ ಸ಺ಲ್ ಭ಺ಡಿ ತಲ್ಕಭಯಕಸ್ಥಕ್ಕಲೊಂಡು ಕ್ಕಲ್ವಯ ಔೃ಩಺ಶೀವ಺ಗದಕಲೊಂದ್ಧಗಕ ಸುಲ್ಲಿತವ಺ಗಿ ಹಕಲಯದಕೀಶಕ್ಕೆ ಹಕಲೀಖುವಷುಟ ಶಕಿು ವಿಜಮ ಭಲ್ಯಗಿದಕ. ವಿದಕೀಶದಲಿೂ ಔಲತು ತನನ ಸ಺ಲ್ ಭನ಺ನಭ಺ಡಿಸ್ಥಕ್ಕಲಳುಳವೊಂತ ಸ಺ಭಥಯಗ ಅವನಿಗಿದಕ. ಫ಺ಯೊಂಕಿನ ದುಡುಡ ಔದುು ತಲ್ಕಭಯಕಸ್ಥಕ್ಕಲೊಂಡಿದು ಑ಫಬ ಸ಺ಧ಺ಯಣ ಸಕಔುಯರ್ ಟ್಺ರನಿಿಟ್ ಏಜಕನಿಿಮ ಚ್಺ಲ್ಔ ಡ಺ಮನಿಕ್ನನುನ ಸಕಯಕಹಡಿಮಲ್ು ೋೀಲಿಸಯು ತಕಲೀರಸ್ಥದ ಆಸಕಿು ಭಲ್ಯನನುನ ಸಕಯಕಹಡಿಮಲ್ು ತಕಲೀರಸ್ಥದ್ಧುದುಯಕ, ಭಲ್ಯ ಔಲಡ ಇೊಂದು ವಿಚ್಺ಯಣಕಗಕ ಸ್ಥಖುತಿುದು. ತಔೆ ಶಕ್ಷಕ ಅವನಿಗ಺ಖುತಿತುು. ಆದಯಕ ಹ಺ಗ಺ಖಲಿಲ್ೂ. ಭಲ್ಯ ಕ್ಕಲೀಟಿ ಭೌಲ್ಯದ ಉದಯಮ. ಅವನಿಗಕ ಸಕ್಺ಗಯದ, ವಿ಩ಕ್ಷಖಳ ಹ಺ಖು ಉದಯಮಖಳ ನಕಯವಿದಕ ಎೊಂದು ಔಲಡ ಹಕೀಳಲ್಺ಖುತಿುದಕ. ಭಲ್ಯನ ಔಪ್ಪಭುಷ್ಟಟಮಲಿೂ ಶ಺ಸಕ್಺ೊಂಖ, ಅನಿಸಿಕ ಸವಹ ಮತುತ ಸೆಂಪಕನಕ ೆ ಕ್಺ಮ಺ಗೊಂಖ, ನ಺ಯಮ಺ೊಂಖ ಸ್ಥಲ್ುಕಿಗಕಲೊಂಡಿಯಫಹುದಕೀ? ಑ಟ್಺ಟಯಕ ಇದು ನಭಮ, ಶ಺ಸಕ್಺ೊಂಖ, ಕ್಺ಮ಺ಗೊಂಖ, ನ಺ಯಮ಺ೊಂಖದ ಅಷ಺ಢಬಲತಿತನವನುನ ತಕಲೀರಸುತುದಕಯೀ? ಮೆೀಲಿನ ಅ಩ಕೀಕ್ಷಕಮಲ್ಕೂೀ ನನನ ಭ಺ತನುನ ಭುೊಂದುವರಸುತಕುೀನಕ. ನಭಮ ಩ರಧ಺ನಭೊಂತಿರ ಮೀದ್ಧಮವಯ jeevadani2016@gmail.com ಫ಺ೂಕ್ಭನಿ (ಔ಩ುಪಹಣ) ಮೆ 8 +. 8 )R (n * 8 (. * + + 8 *^ * 8 +R + ) + )~ )N +. 8 *n + +> + *n + +> + * + 8 (. *b (n *b +. 8 + * * +~ ) )n +> 8 * 8 * 8 +. 8 + 8n (. )n 8 8c (^ * 8 )N +. +. 8 (^ * + * 8 )N +. +. 8 )n +> 8 )N +~ ) + 8 (. )N ) )n +2 * )~ )^ )~ + * ) ) 8 )^ )r * + *~ * * )n +> +. + 8" + +^ + + + 8 * +^ + )~ +𠢳C3C3c# * + * 8 (. *N * +^ + )~ + * * )^ * 8 *N + 8 *n )R ) * + + * + * * * 8 (^ *n * +. 8 +. 8" * )^ +^ + +> + + 8 *R + 8 (. * + *n 8 *~ + 8 *^ *b ) * * 8 *N * * * * )^ * * )^ 8 )^ +. 8 + )^ 8 + * )~ )n +> * 8 * * + ) 8 ) *N * * + *> +^ * 8 * )n + *N )^ * + 8 (. *b * * )^ * +. 8 8 + + )n 8 *N * * * )^ +. 8 ) 8 )n +2 +^ + * + * * )^ 8 )^ 8b * + * 8 (. )^ 8 )n +2 * 8 8 (. *n )R * 8n +. +. 8 8 *n 8 *b )N +. * * +. + 8" )n 8 (. ) 8 )^ )n ) 8 )^ 8" * + 8 (. *N 8 + * + * 8 * + 8 *N + 8 * 8 +^ 8 *n 8 * * )~ )R )~ )^ +. *N )^ 8 8 (~ *n )R )^ 8 + * +n 8 +. 8 )^ + 8 (n )n * )^ 8 )^ 8 + )~ + *n 8࠮ * 8 )