Muzikoterapie listopad 2015 - Page 8

Toto označení náleží pouze organizacím neziskového charakteru s mezinárodním významem/užitkem, které mají ukotven v závazných stanovách svůj účel a činnost, sestávají z řídícího a administrativního správního orgánu a splňují celou řadu dalších náležitostí (Service Public Fédéral Belge, 2013).

• Od roku 2005 pracovala EMTC na tvorbě Evropského registru muzikoterapeutů (European Music Therapist Registr, zkr. EMTR). Pilotní provoz probíhal do roku 2011-2012 a od roku 2013 se již mohli registrovat první zájemci. Účelem registru je především pomoc s uznáním a ochranou profese muzikoterapeuta; ochraňuje nejen zájmy profesionálů ale opět také veřejnosti, pro kterou tito profesionálové pracují (EMTC, 2013; více o EMTR viz http://emtc-eu.com/register/).

Cíle EMTC dle stanov (EMTC, 2011-2015b)

•uznání profese muzikoterapeuta na národní a evropské úrovni;

•prosazování kvality a praxe muzikoterapie;

•reprezentace muzikoterapeutické profese před autoritami Evropské Unie a jakýmikoli jinými autoritami nebo organizacemi, které mají co do činění, přímo nebo nepřímo, s oblastmi spojenými s muzikoterapií;

EMTC v současnosti

V současné době EMTC sama sebe definuje jako konfederaci profesionálních muzikoterapeutických asociací. Platforma EMTC pokrývá podle aktuálních údajů 28 členských zemí se 43 profesionálními asociacemi (a více než 5000 muzikoterapeuty, srov. EMTC, 2013).

Každá země si volí – po dohodě svých členských asociací – jednoho zástupce (tzv. Country representative) pro valné shromáždění a pro celkovou komunikaci mezi danou zemí a konfederací. Na webových stránkách EMTC (http://emtc-eu.com/) jsou vystaveny údaje o jednotlivých členských zemích a seznam jejich zástupců.

8