Muzikoterapie listopad 2015 - Page 7

• Na začátku své působnosti sdružovala EMTC pět zemí (Velkou Británii, Holandsko, Itálii, Španělsko a Švédsko), o deset let později se již rozrostla na 24 zemí (Wigram, Pedersen, Bonde, 2002). Tento nárůst vedl později k vytvoření pozic regionálních koordinátorů pro oblast jižní, střední a severní Evropy.

• Členové EMTC se pravidelně setkávali (a setkávají) v pracovních týmech, mezi nimiž jsou standardně zastoupeny skupiny pro vzdělávání, supervizi, sebe-zkušenost či kulturní rozdíly (De Backer, Nőcker-Ribaupierre, Sutton, 2014).

• V roce 1998 schválila EMTC první oficiální stanovy, přijala také systém předsednictva složeného z presidenta a dvou vice-presidentů, čímž se výrazně posunula k možnosti oficiálního uznání v Evropském měřítku.

• V rámci své profesionalizace EMTC vytvořila a v roce 2000 schválila Etický kodex, který je závazný pro všechny členské asociace a jejich členy. Primárním účelem kodexu je ochrana muzikoterapeutických pacientů či klientů před potenciální újmou. Kodex mimo jiné apeluje na celoživotní vzdělávání a rozvoj terapeutů, připomíná specifickou odpovědnost vůči pacientovi či klientovi, upravuje vztahy ve vzdělávání, tréninku a supervizi, zabývá se ochranou dat, rovností příležitostí a také nabádá k udržování respektu a podpory v muzikoterapeutické profesní komunitě (platná verze z roku 2005; EMTC, 2011-2015c; český překlad viz Kantor, Lipský, Weber a kol., 2009).

• V roce 2004 získala EMTC statut Mezinárodní neziskové asociace (orig. Association Internationale Sans But Lucratif, zkr. AISBL) podle Belgického zákona.

7