Muzikoterapie listopad 2015 - Page 14

3. V čem shledáváte rozdíl mezi

hudební edukací a muzikoterapií?

14

Hudební pedagogika je blízká edukační systémové muzikoterapii především ve svém zaměření, které lze nazvat: „výchovu hudbou“. Hudební pedagogové vnímají „výchovu hudbou“ jako určitý protipól „výchovy k hudbě“. Přesto ale diference mezi hudební pedagogikou a systémovou muzikoterapií, i její edukační větví, existuje. Diference spočívá v míře doteků s niterností „já“ člověka, které se v muzikoterapeutickém procesu cíleně navozují. V muzikoterapeutické změně se uskutečňuje potence jedincova self, eventuálně se realizují nové formulace self. Proto je třeba muzikoterapeutické diagnostiky, indikace, sledování procesu muzikoterapeutické změny a vyhodnocení jejího vlivu na prožívání a chování jedince.

Systémová muzikoterapie neznamená prosté souběžné propojení dvou oblastí – například edukace a hudební pedagogiky, nebo psychoterapie a hudby, či rehabilitace a hudby apod. Logika základní oblasti a hudební organizace se propojují v novou komplexitu. Muzikoterapeutická komplexita působí na jedince nově, muzikoterapeuticky svébytně, a projevuje se mocným vlivem na něho. Síla muzikoterapie formulovat self v realitě muzikoterapeutického procesu si žádá i „svá“ muzikoterapeutická teoretická osvětlení. Přesto se v systémové muzikoterapii neredukuje nadbytečnou racionalitou hudba ve své hudební invenci, inspiraci a tvoření. Jak v muzikoterapeutické realitě, tak v teoretickém osvětlení je v muzikoterapeutickém procesu metaúroveň invence a kreativity hudby přítomna.

Hudba je strukturována velmi komplikovaně - ve strukturacích vertikálních i horizontálních v procesuálnosti, v časovém průběhu hudebního celku. Hudební pedagogika a systémová muzikoterapie se potkávají, navzájem doplňují, ale vykazují specifické jinakosti.