Muzikoterapie březen 2016 - Page 35

Publikace EB:

Tvorivosť na hodinách hudobnej výchovy. 1. vyd., Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica 1993, 80-85162-54-7

Ako učiť hudobnú výchovu? 3. vyd., slovensky, Katolícka univerzita v Ružomberoku, Pedagogická fakulta 2001, 100 stran, ISBN 80-89039-03-0

Pohybové činnosti v hudobnovýchovnom procese a ich vplyv na rozvoj hudobnosti žiakov. 1.vyd. slov., Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica 2002, 82 stran, ISBN 80-8055-720-9

Hudba, pohyb, zážitok. 1.vyd.,slovensky, Metodicko-pedagogické centrum, Banská Bystrica 2003, 60 stran, ISBN 80-8041-453-X EAN 9788080414535

Hra a tvorivosť v hudobnovýchovnom procese. 1.vyd., slovensky, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica 1997, 82 stran, ISBN 80-8055-025-5

Hudobno-pohybová výchova v predškolskom a mladšom školskom veku. 1. vyd, slovensky, Univerzita Mateja Bela Eruditio mores futurum, Banská Bystrica, 2009, 68 stran, ISBN 978808083668

Hudobná výchova - výchova hudbou k hudbe. 2. rozš. vyd, slovensky, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica 2010, 138 stran, ISBN 9788080838669

Hudobná edukácia v základnej škole (zaujímavosti a zákonitosti hudobnej edukácie) 2007, 1. vyd, slovensky, Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, Občianske združenie Pedagóg, Banská Bystrica 2007, 120 stran, ISBN 9788080834036

Hudobná výchova zaujímavo a netradične. 1.vyd., slovensky, Katolícka univerzita, Ružomberok 2008, 91 stran, ISBN 9788080842925

Pedagogická interpretácia hudby v základnej škole. 1.vyd. slovensky, VERBUM, Ružomberok 2013, 80 stran, ISBN 978-80-561-0032-5

prof. PhDr. Eleonóra Baranová, CSc.

patří mezi nejvýznamnější slovenské hudební pedagogy současnosti. Působí vědecky a pedagogicky v oboru: teorie vyučování předmětů všeobecně vzdělávací povahy se specializací na hudební didaktiku.

V  oblasti hudební pedagogiky publikovala v  oblasti aktuálních problémů vyučování hudební výchovy, s  akcentem na rozvoj hudebních schopností, význam hudební tvořivosti dítěte, žáka i učitele. Její pojetí výchovy hudbou k  hudbě je blízké pojetí edukační muzikoterapie. Realizovala výzkumné práce a precizovala metodologii výzkumu.

Ve svém pedagogickém působení na akademické půdě, významně formovala mladší generaci hudebních pedagogů.

35

"Hudobná kreativita

patrí k formám estetickej komunikácie

a poznávania skutočnosti."