Muzikoterapie březen 2016 - Page 34

Žiadny psychologický výskum tvorivosti sa nezaobíde bez skúmania a hodnotenia niektorej z uvedených tvorivých schopností, či už jednotlivo, alebo viacerých súčasne. Hudobná kreativita má mnoho psychologických pozitív. Patrí k nim:

Regenerácia psychického aparátu - rôznorodé tvorivé formy, druhy, prejavy, kreativita v oblasti speváckej, inštrumentálnej, percepčnej a pohybovej pôsobia na jedincovu psychiku relaxačne, sú aktívnym oddychom. V edukácii je však oddych faktorom sekundárnym, pretože primárnou funkciou tvorivej činnosti je rozvoj hudobnosti. Regeneráciu psychiky spôsobuje okrem iného bezprostredná atmosféra a sloboda v rámci tvorivej činnosti.

Vzbudenie záujmu a pozornosti - pozitívny vzťah k hudobnej kreativite vplýva na vzbudenie pozornosti a záujmu o konkrétnu hudobnú problematiku.

Kvalita myslenia, psychickej koncentrácie je podmieňovaná a rozvíjaná samotnou podstatou tvorivosti. Tvorivá reakcia na podnet, zmena z hľadiska kvality i kvantity pozitívne ovplyvňuje rozvoj myslenia.

Zintenzívnenie pamäti - v rámci hudobno-tvorivej činnosti sa súčasne stimuluje niekoľko receptorov - sluch, zrak, hmat, motorika - čo vplýva nielen na kvalitu vnímania, ale i pamäti. Jedinci, ktorí majú príslušný typ pamäti - motorickú, vizuálnu, sluchovú, emocionálnu alebo zmiešanú - si ľahšie a trvalejšie uchovajú hudobný poznatok, ak bolo jeho poznávanie realizované tvorivosťou rôzneho druhu.

K prioritám hudobnej kreativity patrí okrem skvalitnenia psychických procesov - pozornosti, vnímania, myslenia, pamäti, fantázie, predstavivosti...- i bezprostredná, radostná atmosféra, aktívny oddych, uvoľnenie psychického napätia, evokácia pohotovosti, priebojnosti, dovahy. K dôležitým faktorom patrí aj rozvoj sebadisciplíny, prispôsobivosti, autoregulácie a zravého sebavedomia. Hudobná kreativita patrí k formám estetickej komunikácie a poznávania skutočnosti. Významným pozitívom je vplyv kreativity na jedincove vedomie, konanie a predovšetkým jeho emocionalitu. Vzhľadom na to, že hudobná kreativita je jedným z najbohatších zdrojov citového zážitku, má nezastupiteľné miesto nielen v hudobnej edukácii ale i v muzikoterapii.

Použitá literatúra:

Baranová, E.: Hra a tvorivosť v hudobno-výchovnom procese (Hudobno-tvorivé hry),

PF UMB, Banská Bystrica, 1995

Elkonin, D.B.: Psychológia hry, Bratislava SPN, 1983

Hlavsa, J. a kol.: Psychologické problémy výchovy k tvorivosti SPN Praha 1981

Hlavsa, J. a kol.: Psychologické metódy výchovy k tvorivosti SPN Praha 1986

Holas, M.-Váňová, M.-Duzbaba,O.: Metody a techniky výzkumu v hudební výchově, SPN Praha 1987

Luk, A. N.: Psychológia tvorivosti, Bratislava 1981

Semerád, J.: Výchova a rozvoj tvorivosti, Referát 1992, rukopis referátu

Winiarski, J.: Próby rozwijania zdolnošci twórczych uczniów na lekcjach "muzyki", Wychowanie muzyczne 1989

Zelina, M.- Zelinová ,M.: Rozvoj tvorivosti detí a mládeže, SPN Bratislava 1988

34