Muzikoterapie březen 2016 - Page 33

"Významným pozitívom je vplyv kreativity na jedincove vedomie, konanie a predovšetkým jeho emocionalitu."

Nevyhnutnou súčasťou hudobnej kreativity je fantázia, umožňujúca v predstavách nezvyčajné väzby, variácie, nové konštrukcie, podnecuje poznávanie, aktívne zasahovanie do skutočnosti.

Fantázia jedinca nielen predchádza samotnú tvorivosť, ale sprevádza ju počas všetkých jej etáp, ktoré podľa J. Hlavsu (1981) predstavuje:

počiatočná alternácia subjektu - stimul, rozhodnutie niečo tvoriť, zmeniť,

zmena subjekto-objektového vzťahu - samotný tvorivý proces,

vplyv nového produktu na psychiku - emócie, intelekt...

Z hľadiska emocionálnych a estetických potrieb môžu prebiehať u žiaka (i klienta) dva druhy hudobno-tvorivých postupov:

● tvorivé osvojenie si hudobného krásna na základe percepcie, vlastných, individuálnych hudobných pocitov, predstáv, vnímania...,

● tvorba hudobných kreácií (speváckych inštrumentálnych a hudobno-pohybových), ktorá vplýva na jedincove hudobné kvality a predovšetkým na jeho psychiku.

Nevyhnutným predpokladom tvorivej činnosti je určitá úroveň psychických vlastností, ktoré sa spätne, v procese kreativity zdokonaľujú. Patrí k nim už spomínaná fantázia a predstavy, od ktorých závisí stupeň logickej operácie, odhadu, predvídania, hodnotenia situácie, spájania a zovšeobecňovania na základe nových javov... Pri tvorbe nových hudobných produktov má veľký význam pozornosť, potrebná pri reflektovaní, hľadaní a poznávaní nových skutočností. Kvalitu tvorivosti ovplyvňuje vo veľkej miere i úroveň myslenia, pohotová orientácia v známych a neznámych javoch, schopnosť selekcie, hľadanie podstatného, užitočného, využívanie algoritmov, transferu, skúseností, čo pochopiteľne súvisí s úrovňou pamäti, schopnosti vybaviť si potrebné, známe informácie.

K základným vlastnostiam tvorivej osobnosti patrí podľa J. Hlavsu (1986):

reflektivita - snaha a túžba poznávať, objavovať nové,

variabilita - schopnosť reagovať na zmeny, situácie a aktívne sa na nich podieľať,

autonómia - vlastný názor, konanie a rozhodovanie nezávislé od okolia,

autoregulácia - vedomá kontrola a regulácia svojej činnosti,

imediativita - bezprostrednosť, nespútanosť, voľnosť,

asertivita - odvaha, priebojnosť, suverenita ...

Kvalitatívna úroveň kreatívnej činnosti závisí od štyroch, iba pre tvorivosť charakteristických schopností, ku ktorým patrí:

Fluencia - schopnosť plynule myslieť a produkovať čo najväčšie množstvo hudobných nápadov ( pohotová tvorba rytmických,rytmicko-melodických modelov,inštrumentálnych etud...).

Flexibilita - schopnosť meniť zaužívané, známe; tvoriť mnohoraké varianty; rozmanitosť nápadov(zmena rytmu, melódie, metra, harmónie, tempa, taktu, textu piesne ...)

Elaborácia - rozpracovanie hudobného problému do detailov (zložiť pieseň, etudu, vypracovať presne všetky jej zložky, hudobnú, textovú, inštrumentálnu, pohybovú ...)

Originalita - nekonvenčnosť, jedinečnosť, dôvtip, ojedinelosť nápadov (netradičná interpretácia skladby, neobvyklé, svojpomocne vyrobené hudobné nástroje, hračky ...)

33