Muzikoterapie březen 2016 - Page 32

Hudobná

kreativita

identický fragment hudobnej edukácie a muzikoterapie aamuzikoterapie

Jedným z významných fenoménov efektívnej edukácie je kreativita, vyznačujúca sa dobrovoľnosťou, slobodou, kladným citovým vzťahom, prirodzeným záujmom o problém, možnosťou voľby,... Uvedené atribúty vyžaduje i súčasná koncepcia hudobnej výchovy, integrujúca vokálno-intonačné, percepčné, inštrumentálne a pohybové činnosti. Diverzifikácia koncepcie umožňuje skutočne každému jedincovi tvorivo sa prejaviť a implicitne s tým rozvíjať svoje ego. Primárnou úlohou hudobnej edukácie je stimulácia zážitku a prostredníctvom neho skvalitňovanie hudobných schopností, získavanie nových vedomostí a predovšetkým rozvoj emocionálneho a estetického cítenia.

Kreativita je nielen neodmysliteľnou stratégiou hudobnej edukácie, ale patrí i k základným princípom psychoterapeutických techník. To znamená, že obdobne ako hudobná edukácia i muzikoterapia rešpektuje osobnosť jedinca, jeho slobodu, jedinečnosť, voľnosť, ktoré sa v optimálnej miere prejavujú práve v tvorivej činnosti. Vzhľadom na to, že jednou z prioritných úloh hudobnej výchovy je učenie cez zážitok, muzikoterapia a hudobný výchovno-vzdelávací proces sú v niektorých charakteristických znakoch identické. Ergo, erudovaný pedagóg hudobnej výchovy pôsobí do istej miery v niektorých situáciách i ako terapeut, ktorý pozitívne pôsobí na psychickú pohodu, kladný citový zážitok jedinca.

Ak má hudobná kreativita splniť požadovaný cieľ, učiteľ musí žiakov ku tvorivej aktivite nenútene vyprovokovať úlohou, evokujúcou zvedavosť, záujem aktívne sa uplatniť, prejaviť dôvtip, fantáziu, skúsenosti a túžbu vytvoriť niečoho nového. Tvorivá činnosť má rešpektovať prirodzenú zvedavosť, spontánnosť, vitalitu a schopnosti.

Prof. PhDr. Eleonóra Baranová, CSc.

Edukačnú kreativitu, prebiehajúcu v interakcii žiak – prostredie, podmieňujú tri základné faktory:

osobnosť pedagóga - jeho odborné vedomosti, tvorivé schopnosti, pozitívny vzťah ku tvorivým žiakom i tvorivému výchovno-vzdelávaciemu procesu,

materiál - obsah učiva (hudobné dielo) a metódy jeho sprostredkovania,

prostredie – optimistická, tvorivá atmosféra v triede, v mimoškolských zariadeniach... .

Detto platí i v muzikoterapii, kde v rámci hudobnej kreativity nahrádza funkciu pedagóga terapeut. V oboch prípadoch si tvorivá činnosť vyžaduje odborné vedomosti, skúsenosti, predstavivosť, fantáziu, vynaliezavosť, invenciu...a predovšetkým už spomínanú tvorivú atmosféru, v ktorej panuje spontánnosť, otvorenosť, dôvera, diskusia, kritika, sebakritika, hľadanie, aktivita, polemika, hodnotenie, zodpovednosť, pútavosť, vlastný názor, odvaha, zvedavosť,... To všetko sa uplatňuje v metóde brainstormingu, umožňujúcej možnosť výberu, hľadanie a hodnotenie nových myšlienok, postupov, nápadov, poskytovanie alternatívnych riešení...

Dôležitá je eliminácia hanby z neúspechu, vylúčenie zábran a obáv. Tvorivá atmosféra vylučuje psychické a fyzické napätie, strach a riziko, preto sa neodporúča kritika a hodnotenie výtvorov v čase tvorivosti.

32