Muzikoterapie březen 2016 - Page 29

Jaký legislativní rámec se Vám jeví vhodný pro ČR v případě uzákonění muzikoterapie jako oboru?

Děkuji Vám za tuto důležitou otázku. Vznik profese muzikoterapie a definování kvalifikačních standardů je otázka zcela zásadní.

Mezinárodní asociace uměleckých terapií – MAUT, kde mám tu čest být od roku 2008 prezidentkou, se touto otázkou zabývá od svého vzniku. MAUT je odbornou společností, která řeší s Ministerstvem zdravotnictví a dalšími ministerstvy i zákonodárci legislativní ukotvení muzikoterapie, ale i dalších umělecko – terapeutických oborů, protože MAUT je konfederací, která sdružuje odborníky i laiky a zájemce o všechny druhy uměleckých terapií, a to prostřednictvím svých asociací. V současné době máme více než 400 členů a další přibývají. O umělecké terapie je v ČR velký zájem, a to je dobře.

MAUT podporuje rozlišení požadavků pro výkon muzikoterapeutické profese do dvou pilířů – základní požadavky pro oblast školství a sociální a vyšší pro oblast zdravotnictví, kde by příprava probíhala způsobem podobným atestacím u lékařů. Adept by tedy nejprve absolvoval kvalifikační přípravu pro pedagogickou a sociální oblast a poté by si mohl rozšířit svou kvalifikaci o znalosti a dovednosti z oblasti klinické, pro výkon profese ve zdravotnictví.

Takto pojatý model se setkává s příznivým ohlasem u ministerstev, zákonodárců i samotných muzikoterapeutů i dalších terapeutů, neboť model je připravován i pro další druhy uměleckých terapií. Výhodou tohoto rozdělení na dané úrovně je dosažitelnost vzdělání, uplatnitelnost absolventa na trhu práce, protože muzikoterapie dávno není již vnímána jen jako léčba, ale prostupuje všechny oblasti života. Je tedy zbytečně a naprosto nelogické, aby muzikoterapeut ve škole, který bude pracovat s dětmi se specifickými poruchami učení, tedy s dětmi, které netrpí např. žádnou duševní poruchou, musel být odborníkem v klinické oblasti, ale je nezbytné, aby muzikoterapeut ve zdravotnictví byl plně kvalifikovaným pro klinickou praxi.

Takto pojatým modelem nebudou kladeny na terapeuty ve školství a sociální oblasti nadbytečné požadavky, zkrátí se doba i cena jejich vzdělávání a pro oblast zdravotnictví bude delší příprava vést k tomu hlavnímu – bezpečnému výkonu práce terapeuta. Když jsem v roce 2013 absolvovala řadu rozhovorů v televizi i rozhlase, kde jsem na nutnost ukotvení muzikoterapie do zákona upozorňovala, setkala se tato popularizace muzikoterapie s velkým pozitivním ohlasem diváků a posluchačů. To mi potvrdilo, že ukotvení muzikoterapie v zákoně a vznik profese v této nastíněné koncepci je důležité zejména pro pacienty či klienty a samozřejmě pro muzikoterapeuty. Profese musí jít ruku v ruce se vzděláním. MAUT úzce spolupracuje se vzdělávací institucí Akademie Alternativa s.r.o. (www.akademiealternativa.cz), která je institucí akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

29