Muzikoterapie březen 2016 - Page 26

Ano. Pracuji jednak s metodami, které jsem získala svým studiem v zahraničí i v tuzemsku, ale také přináším metody a metodiky nové, autorské. Absolvovala jsem pětiletý výcvik a studium muzikoterapie Werbeck metody – Školy odhalení hlasu pod vedením zahraničních lektorů. Práce s lidským hlasem tímto způsobem mě nesmírně osobně i profesně obohatila. Metodu prohlubuji, dále rozpracovávám a dokládám výzkumné poznatky, které potvrzují, že tato metoda je v rukách kvalifikovaného muzikoterapeuta skutečným pokladem. Zároveň jsem publikovala několik autorských metod a metodik – „Metodiku muzikoterapeutické intervence u dětí se specifickými poruchami učení“, která je blíže popsána v knize „Muzikoterapie a specifické poruchy učení“ (Grada, 2011). V současné době dokončuji knihu „Muzikoterapie a edukace“, která se věnuje další autorské muzikoterapeutické metodě „Hudebně – edukační terapie (HET)“, a která naskýtá možnosti práce v prostředí terapeutickém i edukačním. V roce 2008 vyšla knižně metodika „Hudba těla – česká muzikoterapeutická metodika“, jejíž jsem spoluautorkou společně s kolegou Zdeňkem Vilímkem. Se svým manželem – tanečně – pohybovým terapeutem a arteterapeutem Tomášem Beníčkem - jsme vytvořili metodu „Taneční konstelace“, která se věnuje všem druhům uměleckých terapií, tedy i muzikoterapii. Základní terapeutické cvičení nese název „Taneční orchestr“ a metoda je inspirována podněty zejména Rudolfa Labana, který je autorem rozsáhlé metody Labanova analýza pohybu.

Jak byste charakterizovala

Vaše muzikoterapeutické pojetí?

Užíváte konkrétní metody v terapii?

26