Muzikoterapie březen 2016 - Page 22

Použití nástroje EBQ

Odhad – terapeut vybere relevantní scénu. Co je to relevantní scéna? Někdy to může být nějaká mimořádně zdařilá terapeutická situace, která ukazuje zřetelnou změnu v kvalitě vztahu. Stejně tak relevantní mohou být ale i situace, v nichž jsou vidět typické, stále se opakující způsoby chování, které brání zlepšení. Důležité je, aby si terapeut srozumitelně formuloval důvod volby konkrétní scény (např. formou otázky: zajímá mě, proč…). Výsledek analýzy pak můžeme dát do souvislosti s původním dotazováním. Dle zkušeností autorek stačí k odhadnutí aktuální kvality vztahu sekvence o délce jedné až tří minut. Dále se potom terapeut bude ptát, jak často se tento modus objevuje v rámci jednoho terapeutického sezení, resp. v průběhu celé terapie.

Výběr stupnice – kterou ze čtyř stupnic použijeme při analýze scény, závisí na povaze formulované otázky a také na tom, které výrazové fenomény stojí v popředí. Tělesně-emocionální výraz dítěte stojí v popředí tehdy, když dítě v terapii ještě nehraje na žádný nástroj, ani nepoužívá svůj hlas. Tam, kde se vokální resp. instrumentální výraz objevuje, budou také použity stupnice pro hlasově preverbální a pro instrumentální výraz. Jednou z nejdůležitějších otázek při odhadování kvality vztahu je, jestli terapeut intervenuje tak, jak to vyžaduje momentální stav dítěte (metoda). Odhad na základě TBQ-stupnice pomáhá terapeutovi zprostředkovat jeho vlastní pracovní model, jenž je zřejmý z jeho intervencí. Pokud dáme do vztahu odhadnutý modus na TBQ-stupnici s odhadem na tělesně-emocionální stupnici KEBQ, dítěte, bude zřejmé, jestli terapeut zachytil správně stav vývoje dítěte, a jestli odpovídajícím způsobem intervenoval. Lze tak objevit případné chybné intervence a provést potřebné změny.

Základní kvalita a „peaks“ - modus, který je v terapii častý a je dobře vyvinut, se nazývá základní modus. U nových nebo jen krátce se objevujících kvalit hovoříme o takzvaných „peaks“. „Peaks“ mohou odkazovat jak na možnosti dítěte, tak také na jeho hranice. Tyto „peaks“ musí terapeut – zejména pokud se objevují jen krátce a nepravidelně – dobře vnímat. Důležité je, aby svými intervenčními technikami adekvátně reagoval na známky zátěže a stresu.

22