Muzikoterapie březen 2016 - Page 20

K analýze reliability nástroje EBQ bylo pozváno 80 hodnotitelů z Německa, Rakouska a ze Švédska. Nejprve proběhlo jejich školení v užívání odhadovacích stupnic. Poté byli hodnotitelé vyzváni k odhadu řady video-sekvencí. Ke každé ze čtyř stupnic byly určeny konkrétní sekvence. Podle výsledků těchto odhadů bylo vytvořeno statistické znázornění, které zobrazovalo, jak se tyto odhady shodují mezi sebou a do jaké míry se shodují se zadáním. Tím byla dokázána spolehlivost nástroje EBQ.

Od akademického roku 2005/06 probíhají certifikované kurzy, v nichž jsou muzikoterapeuti školeni pro kvalifikované užívání nástroje EBQ. Účastníci kurzů zde podrobně studují teoretické základy (tzn. Sternův vývojově - psychologický koncept, model sebe-organizace a psychologické a neuro-vědecké základy preverbálního období) a cvičí se v analýze videozáznamů prostřednictvím EBQ-stupnic. Kurz je ukončen certifikovanou zkouškou, při níž každý z účastníků nejprve písemně popíše a odhadne jeden příklad z oblasti své práce a na základě filmového příkladu jej prezentuje ostatním účastníkům.

Následující kapitoly jsou převzaty a přeloženy z knihy „Das EBQ-Instrument und seine entwicklungspsychologischen Grundlagen“ (překlad: Zuzana Slavíčková).

Nástroj EBQ

Nástroj EBQ se zaměřuje na způsob, jakým se dítě vztahuje samo k sobě (ke svému tělu a svému hlasu), dále k objektům (hudebním nástrojům) a k druhým lidem (muzikoterapeut). S pomocí určitých charakteristických znaků se odhaduje kvalita této vztahové schopnosti. Každá stupnice obsahuje nejprve popis specifických bodů pozorování. Ve čtyřech seznamech obsahujících jednotlivé charakteristické znaky je ke každému z modů (1-6) zdůrazněn jeden hlavní charakteristický znak. Následují popisy ke každému ze specifických bodů pozorování. Na konci každé ze stupnic se nachází přehledná tabulka. Autorky však doporučují při každém odhadování použít vždy nejprve podrobné seznamy s charakteristickými znaky. Jako příklad uvádíme výňatek ze stupnice KEBQ (tělesně-emocionální výraz) pro modus 2.

KEBQ: Seznam znaků k odhadování tělesně-emocionálního výrazu

Specifické body pozorování

1.Intra-/interpersonální vztah

Pod pojmy intra-/interpersonální vztah chápeme vývoj ve vnímání a prožívání vlastního těla a schopnost připustit tělesný kontakt případně být schopen takové komunikace s terapeutem, která tělesný kontakt zahrnuje.

2.Tělesný kontakt

Tělesný kontakt označuje akceptaci nebo přání dítěte, nechat se nosit, houpat, resp. jeho aktivní navazování tělesného kontaktu.

3.Afekt

Afekt se projevuje v mimicky a tělesně viditelných způsobech chování.

4.Pohled/oční kontakt

Odhaduje se kvalita pohledu a způsb a délka očního kontaktu s terapeutem.

20