Muzikoterapie březen 2016 - Page 17

Závěrem

Naše práce chtěla zmapovat status quo - publikace v oboru hudba a zdraví. Nasnadě bylo zkoumat souborné práce: systematické přehledy a meta-analýzy. Výsledkem byla jakási meta-analýza meta-analýz (včetně předstupňů - systematických přehledů). V databázi Medline od roku 1986 do listopadu roku 2015 bylo 43 systematických přehledů a 37 meta-analýz- zkoumajících 1635 studií (počet RCT byl 308). Tabulka vývoje souborných prací (str. 1) ukazuje vzrůstající zájem vědecké populace o účinky muzikoterapie. Výsledky získané v četných pracích potvrzují pozitivní vliv hudby v závažných psychických poruchách, jako jsou schizofrenie, deprese, demence či Parkinsonova nemoc. U těchto, většinou chronických onemocnění, jsou doporučovány dlouhodobé terapeutické postupy. Optimistické jsou pozitivní nálezy u závažných problémů somatických - zejména v onkologii, kde teoreticky jsou možné i krátkodobější přístupy. Ty jsou s efektem používány u vyšetřovacích a předoperačních procedur. Objevily se i práce pionýrské - zkoumající vliv konkrétní hudby - např. Mozartovy. Práce byla také přehledem o autorech respektive o zemích, kde působí. Intenzivní aktivitu vyvíjely země tradičně výzkumně aktivní: USA, Anglie, Holandsko, Německo, je možno vidět mohutný nástup Číny, kupodivu jinak velmi „výzkumné“ Japonsko má jen jednu soubornou práci. Ostatní země na tom nejsou neskvěleji - včetně nás. Je to škoda, neboť na úvodem zmíněné konferenci, bylo mnoho šikovných lidí a dokonce již s mezinárodními kontakty – tudíž, nic by nemělo bránit multicentrickým studiím. Pro ty, kteří zatím nevědí, jak realizovat sofistikované studie, jsem v analyzovaném materiálu našel chválu výzkumu „single person designe" - zkoumání jedné osoby - jako rekognoskaci výzkumnického terénu. Pro praktiky aplikující hudbu a zatím neuvažující o výzkumu - zpětné vazbě: nebojte se vědy - i ona může být uměním.

MUDr., PhDr, PhDr. Ivo Hanel

Rok narození neudává, pokud není nucen, pamětliv yogínského hesla: "Když nebudete vědět, jak jste staří, tak staří nebudete."

Prvně vystudoval medicínu, po dalších dvanácti letech psychologii a za čtyři roky poté muzikologii. Koncem 80. let mimořádně studoval dokument na FAMU. Soukromně studoval skladbu. Pracoval jako lékař, pak výzkumník, pak psycholog a pedagog středoškolský a vysokoškolský (na třech fakultách), pak jako psychiatr, nyní jako psycholog a terapeut se zaměřením na kognitivní muzikoterapii. Je autorem četných publikací a přednášek na téma medicíny, včetně tradiční čínské, psychologie včetně mentální hygieny, umění. Je autorem hudby k několika filmům a spoluautorem několika televizních filmů, včetně filmu „Smysl katarze" aneb Theatroterapie v PL Bohnice. Autor by rád inspiroval k stimulaci výzkumu, zejména v oblasti Umění a zdraví.

17