Muzikoterapie březen 2016 - Page 12

Závěrem

Lze závěrem říci, že čtenář byl proveden a orientačně seznámen s některými aspekty významu hudebních kreací v SMT. Vysvitlo, že vlastní organizace hudby umožňuje jemně diferencované zpředmětnění niterné dynamiky lidské psychiky. Že upřednostnění sebevnímání potencuje specificky význam hudby pro účely muzikoterapie. Že organizace hudby v nás vyvolává tušení „dobrého konce“ a že organizace hudby je nejlepším „rádcem“, jak provádět změny. Vysvitlo, že hudba sama o sobě a v sobě nese princip zvědomění, který respektuje individualitu každého jedince i lidskou generační zkušenost. Znamená to, že hudba a její organizace, má své místo v muzikoterapii.

Mgr. et Mgr. Jitka Pejřimovská, Ph.D.

Praxe v oboru 30 let, absolventka Státní konzervatoře v Praze. V letech 1983 – 1994 působila v FN Motol – psychiatrické oddělení dětí a dospělých v pozici muzikoterapeuta, přednášková činnost pro LF UK. Následně vystudovala FF UK obor psychologie a KTF UK obor religionistika. Absolventka výcviků v muzikoterapii, Katatymně-imaginativní psychoterapii, Hypnoanalýze a výcviku v Moderní hudební výchově s využitím Orffova instrumentáře. Praktikující muzikoterapeutka s bohatou lektorskou a přednáškovou činnosti např. PVŠPS – Pražská psychoterapeutická fakulta (od 1992 - dosud), Univerzita J. A. Komenského (2005 - 2007), TU Liberec (2005 - 2015). Publikační činnost v oblasti muzikoterapie, přednášky na konferencích. Je autorkou publikace Dimenzie muzikoterapie. V evropském muzikoterapeutickém registru (EMTR) je uznáno pouze osm supervizorů, J. Pejřimovská je jedním z nich, je to jediný český supervizor uznaný Evropou.

Literatura:

PEJŘIMOVSKÁ, J. Význam muzikoterapie v hudobnej edukáci. Dizertačná práca. KÚ Ružomberok, Pedagogická fakulta, 2015

PEJŘIMOVSKÁ, J., ZELEIOVÁ, J. G. Dimenzie muzikoterapie. Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2011, ISBN: 978-80-8082-331-3

PONĚŠICKÝ, J., KAČINETZOVÁ, A. Chronická únava I. Praha, Triton 2003, 114 s., ISBN: 80-7254-319-9

PONĚŠICKÝ, J. Agrese, násilí a psychologie moci. Praha, Triton 2005, ISBN: 80-7254-593-0

PONĚŠICKÝ, J. Úvod do moderní psychoanalýzy. Praha, Triton 2003, ISBN: 80-7254-456-8

SEDLÁK, F., VÁŇOVÁ H.: Hudební psychologie pro učitele. Praha, Karolinum, 2013, 406 s., ISBN: 978-80-246-2060-2

12