Muzikoterapie březen 2016 - Page 11

Tyto podoby hudebních témat jsou hodnoceny v SMT jako „hudebně neuspořádáné“, na rozdíl od „uspořádaných“. Zde alespoň několik „neuspořádaných“ podob hudebních kreací popíšeme. U „neuspořádaných“ hudebních projevů se zachycuje často tónový chod, který působí v hudební kreaci pacienta jako něčím „nucený“, „mechanický“ a rigidní, většinou v sestupných tónových řadách. Často je rytmický nebo melodický motiv proveden s neodklonitelným zrychlováním. Schopnost nápodoby či opakování je narušena. Objevuje se rozsev tónů bez tendence k centraci v rytmické či melodické figuře. Jako jemnější projevy jsou zachytitelné „stupňovitá“ změna, při vymizení změny plynulé či zlomové. Hudební dynamika může mít až podobu „chodu ozubeného kola“. Zachycuje se dále opět neodklonitelnost od tlaku k opakování „ostinátní figury“ a velmi často je narušen tonální plán hudební kreace. Až vymizelá bývá schopnost reinterpretovat v hudebních motivech akcenty, frázování a agogiku. Zřetelně převládá snaha o „technický hudební projev“, detail ale není propracovaný. Objevují se plochy harmonických proměn, které působí staticky, bez běžného plánu oscilace a centrace, tendování ke kadenci. Jindy se objevují plochy i „souběžného vedení hlasů“, bez ohledu na potřebu konsonantního souzvuku, který si vyžaduje hudebně - stavební struktura hudebního celku. Velmi častá je i prezentace hudebních témat, kde absentují hedonistické intervaly, objevují se ale paralelní kvinty a oktávy i alterované tóny. Přesto hudební projevy těchto pacientů jsou emočně strhující, ale s hudebními tématy nesoucími častěji emoční negativní náboj. SMT vyhodnocuje linii oscilace a centrace. Trend centrace je, u závažné psychopatologie, narušen.

Schéma hudebních ploch znázorňujících výraz emocí:

1.téma: emoční "rozlady"

2.téma: „vzteku a hněvu“

3.téma: „smutku a osamocení“

4.témata: „útěchy, naděje a diskrétní radosti“

Vysvítá, že hudba v SMT „umí“ odhalovat jednu vrstvu vědomí po druhé, propojovat je do souvislosti, a tak odkrývat hlubinnou příčinnost současných potíží.

11