Muzikoterapie 7 - Page 75

B. včetně „poznání vlitého – in fusa“ 6. transcendentní inspirace s vlitým poznáním – se dělí dále na větev mimokřesťanskou a křesťanskou. V muzikoterapii transcendentní inspirace s vlitým poznáním se uplatňují fenomény ESP (přesažné, mimosmyslové vnámání), pokud mají povahu expandujícího self, kdy se jedinec snaží vnímat, kontrolovat a určovat dynamiku ESP, vystavuje se, podobně jako u nepravého „já“, tomu, že jeho „já“ se stane závislé a de facto křehké. 7. muzikoteraoeutické postupy nevřazené do kategorií 1. - 6. 15 Závěr: V tomto čísle časopisu MUZIKOTERAPIE jsou uvedeny příspěvky z různých směrů muzikoterapií užívaných v ČR. Proto byl tento text věnován představení systémové muzikoterapie, aby mohly být čtenářem nalézány shody i diference mezi různými směry muzikoterapie, a tím se obohatil pohled na muzikoterapii jako obor. Velice mne těší příspěvky jiných autorek směřující k systémové muzikoterapii a mile mne překvapují. Seznam použité literatury FREEDMAN, J., COMBS, G.: Narativní psychoterapie. Praha. Portál 2009. 319 s. ISBN: 978-80- 7367-549-3 CHRZ, V.: Možnosti narativního přístupu v psychologickém výzkumu. Praha. Psychologický ústav AV ČR 2007, 151 s., ISBN: 80-86174-11-5 CHRZ, V., ČERMÁK, I.: Narativní komplexita. In: Československá psychologie 2015, vol. LIX, Supplement 1, s. 1-17. ISSN 1804-6436 KRESANEK, J. Hudba a človek. Bratislava: Narodne hudobne centrum, 2000. 96 s. ISBN 80-88884-18-7 KRUMHANSL, C. L. An exploratory study of musical emotions and psychophysiology. Canadian Journal of Psychology, 51, s. 336–352 NAKONEČNY, M. Lexikon psychologie. Praha: Vodnař, 1995. 397 s. ISBN 80-82-85255-74-X PEJŘIMOVSKA, J. - ZELEIOVA, G. J. Dimenzie muzikoterapie. Trnava: PF Trnavskej univerzity, 2011. 220 s. ISBN 978-80-8082-331-3 PEJŘIMOVSKÁ, J.: Význam muzikoterapie v hudobnej edukácii. Dizertačná práca. Ružomberok, KU Ružomberok, Pedagogická fakulta 2015 PEJŘIMOVSKA, J. Význam modu „žitých ideí“ z hlediska systémové muzikoterapie. In: Muzikoterapie č. 6, Muzikoterapeutický instutut ČR. 2018, s. 60 – 62, ISSN: 2464-5761 PEJŘIMOVSKÁ, J.: Muzikoterapie – jednta a rozvrstvení. In: Muzikoterapie č. 4-5, Muzikoterapeutický instutut ČR. 2017, s. 60 – 62, ISSN: 2464-5761 PONĚŠICKY, J. Úvod do moderní psychoanalýzy. 1. vyd. Praha: Triton, 2003. 195 s. ISBN 80-7254-426-8 ROGERS, C. R. A theory of therapy, personality, and interpersonal relationships as developed in the klient-centered framework. In: KOCH, S. (ed.) Psychology: A study a science. New York: McGraw- Hill, 1959. VYMĚTAL, J. Úvod do psychoterapie. 2. aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2003. 262 s. ISBN 80-247-0253-3 15 PEJŘIMOVSKÁ, J.: Muzikoterapie – jednta a rozvrstvení. In: Muzikoterapie č. 4-5, Muzikoterapeutický instutut ČR. 2017, s. 60 – 62, ISSN: 2464-5761