Muzikoterapie 7 - Page 68

Stručné shrnutí vybraných specifik systémové muzikoterapie Abstrakt: Text konkretizuje užití teorie otevřených systémů a narativního myšlení v systémové muzikoterapii. Soustřeďuje se zde na význam modu hudebních kreací. Konkrétně popisuje vliv hudebních kreací na zahuštění kauzální sítě a objasňuje vliv hudebních kreací jako akceleraci v procesu orientace k terapeutickému cíli. V poslední části textu se vyjmenovává navrhované vrstvení pro oblast muzikoterapie. Klíčová slova: teorie otevřených systémů, narativní perspektiva, modus vyprávění a hudebních kreací, kauzální sít, životní potíž. A brief summary of selected details of the system of music therapy Abtract: A brief summary of selected peculiar system music therapy. The text concretises the use of the theory of open systems and narrative thinking in systemic music therapy. It focuses on the importance of the mode of musical creations. In particular, it describes the influence of musical creations on concentration of the causal network and explains the influence of musical creations as an acceleration in the process of orientation towards the therapeutic goal. In the last part of the text, the suggested layering for music therapy is listed. Key words: theory of open systems, narrative perspective, mode of narration and musical creations, causal network, life troubles. Úvod Geneze systémové muzikoterapie Systémová muzikoterapie byla inspirována čtyřmi mými zkušenostmi, vznikala od 80.let 20. století. Klade si cíl neredukovat muzikoterapeutický proces a zřetelně provázat teorii s jejími konstrukty a muzikoterapeutickou realitou. 1. Prvou zkušeností s dětskými pacienty trpícími psychickými poruchami neurotického charakteru a psychotické hloubky, bylo rozpoznání v jejich hudebních elementárních improvizacích narušení hudební organizace: uspořádání času v hudbě a tíhnutí k tonalitě, smysl pro dynamiku, agogiku a témbr. S jejich postupnou úzdravou i jejich spontánní hudební projev, který vyjadřoval přímo nebo nepřímo jejich niterné prožitky a povahu sociálních interakcí, se stával uspořádanější. Tyto dětské pacienty bylo nutné obdivovat, protože kreací na hudební nástroje prováděli „opravdově“, se zaujetím. I když jejich hudební kreace byly negativně poznamenány odstoupením od uspořádanosti (v organizaci času i tíhnutí k tonalitě), byly jejich projevy úchvatné, ale i emočně drtivé tíží vyjádřených témat. 2. Druhou zkušeností, byla zkušenost s teorií otevřených systémů, kdy jsem měla to štěstí, že jsem se setkávala s názory vedoucích osobností u nás rozvíjející se rodinné terapie. Za všechny alespoň si dovolím zmínit osobu Jana Spitze, vedoucího lékaře psychiatrického oddělení a Leu Brodovou. Ale i určitý názorový protipól, biologicky orientovaného psychiatra Ivo Paclta, tehdy vedoucího lékaře na oddělení s psychickými poruchami, především psychotické hloubky, byl pro mne neodocenitelným poučením. Teorie otevřených systémů, se subsystémy bio - psycho - socio - spirituálním, promítnutá do systémové muzikoterapie, muzikoterapie Geneapé, je přiblížena v Dimenzích muzikoterapie. 1 1 PEJŘIMOVSKA, J. - ZELEIOVA, G. J. Dimenzie muzikoterapie. Trnava: PF Trnavskej univerzity, 2011. 220s. ISBN 978-80-8082-331-3