Muzikoterapie 7 - Page 43

Improvizace v hudbě – 1. část René Král Abstrakt Toto pojednání se zabývá fenoménem improvizace v hudbě, uvádí do problematiky daného tématu, představuje základní formy improvizace, jejich hlavní znaky a odlišnosti, popisuje průběh improvizace, možné cesty jejího vývoje a proces utváření výsledného celku. Dále si všímá prostředků, které se na procesu tvarování celku podílejí a jak míra jejich využití může ovlivnit výslednou formu. V první části tohoto pojednání se zaměřuji spíše na obecnou a hypotetickou rovinu improvizace, v druhé části pak na konkrétní příklady z praxe hudebníka a skladatele. Fenoménem improvizace jsem se zabýval ve své absolventské práci, z níž cituji 1 . Improvisation in music – 1 st part Abstract This essay deals with the phenomenon of improvisation in music, it introduces the issue of this subject and it presents basic forms of improvisation, their main features and differences, describes the process of improvisation, possible ways of its development and the process of formation. It also notes the way, that is participated in the process of shaping the entirety and how it can affect the resulting form. The first part of this essay is focused on the general and hypothetical level of improvisation, the second part is concentrated on specific examples from the practice of musician and composer. I have dealt with the phenomenon of improvisation in my graduate work (which I quote1) as well. Klíčová slova improvizace, hudba, intuice, inspirace, invence, myšlení, struktura, paměť Keywords improvisation, music, intuition, inspiration, invention, thougth, structure, memory 1 KRÁL, René. Možnosti a využití klavírní improvizace v muzikoterapii. Klavírní terapie. Olomouc, 2011. Absolventská práce. Akademie Alternativa [online]. Dostupná z WWW: . (kap. 3, s. 17 – 22)