Muzikoterapie 7 - Page 37

Tab. 1 Metodicko-didaktické principy 1 Metodicko-didaktické principy Skupiny Principy systémové Principy stimulační Principy intervenční Principy kvalitativní Principy osobnostní Principy profesní Metodicko-didaktické principy Podskupiny princip struktury a vztahů princip harmonie kooperace myšlení, cítění a vůle princip reciproční kauzality princip kvaternity kognice, emoce, empatie a intuice princip bio-psycho-sociálně-spirituální jednoty, životní paradigma princip vědomého naslouchání a multisenzoriálního vnímání princip rozrezonování organismu princip spolupráce mozkových hemisfér princip vědomé pozornosti – TADY a TEĎ princip kreativity v řádu princip motivace princip variabilní centrality princip modality interakce princip zpětné vazby a sebereflexe princip terapeutického vztahu princip forem terapeutického procesu princip muzikoterapeutického plánování a dokumentace princip hudební fenomenologie princip prostoru, času a pohybu princip polarit princip ticha princip psychických funkcí princip tělesných a duševních vlastností a chování princip znalostí, schopností a dovedností princip osobních a profesních kompetencí princip substituce princip etický princip kvalifikační Pro názornost si přiblížíme tyto principy, které jsou pouze ukázkovým výběrem komplexních metodicko – didaktických principů metody HET: 1. Principy systémové - Princip reciproční kauzality Principem reciproční kauzality označujeme vzájemně interakční příčinnost, kdy změny kvalit hudební povahy vyvolávají změny v biopsychosociálním a spirituálním vývoji člověka a naopak – jakákoli změna fyziologické, psychické, sociální nebo spirituální povahy odráží změnu v kvalitě hudebního projevu. Jinými slovy – nastane-li v hudebním projevu, hlasovém projevu, ve změně hry na hudební nástroj v rámci improvizace klienta změna, lze z daného podle určitých zákonitostí a v závislosti na zvolené muzikoterapeutické metodě usuzovat na kvalitativní změnu v klientově životě. To, co se děje v životě klienta, je pak v rámci hudebního projevu (míněno i v projevu hlasovém) zaznamenatelné. Princip reciproční kauzality v muzikoterapii je koordinován podle určitých pravidel, která jsou konkrétně 1 Podrobně Beníčková, 2017, s. 53 - 112