Muzikoterapie 7 - Page 36

K vybraným principům HET Marie Beníčková Příspěvek pojednává o muzikoterapeutické metodě Hudebně – edukační terapie HET, jejíž autorkou je muzikoterapeutka Marie Beníčková. V metodě jsou popsány cíle muzikoterapeutické intervence, specifikace cílových skupin a intervenujících podmínek pro aplikaci. Pozornost je věnována vybraným principům HET. Závěr příspěvku hodnotí přínos muzikoterapeutické metody HET pro praxi, seznamuje se vzdělávacím programem Muzikoterapie v České republice v Olomouci na Akademii Alternativa s.r.o. – instituci akreditované MŠMT, kde absolventi získávají status Diplomovaný terapeut s platností v celé Evropské unii. Muzikoterapeutická metoda Hudebně – edukační terapie (dále také HET) je systémové teoreticko-praktické schéma zohledňující muzikoterapeutické a edukační principy v rámci terapeutického procesu. Metoda respektuje bio – psycho – sociálně – spirituální jednotu člověka jako životní paradigma, které určuje doprovodný muzikoterapeutický cíl této metody: naplnění psychosomatických, sociálních a spirituálních potřeb a komplexní harmonizaci osobnosti klienta. Metodický koncept muzikoterapeutické metody HET vznikl v roce 1995 a téměř dvacet let procházel neustálým vývojem. Je podkladem pro vědecké výzkumy a vřazován do činnosti vzdělávacích institucí, včleňován do aktivit dalšího vzdělávaní pro pedagogické, sociální i klinické pracovníky a pracovníky v pomáhajících profesích. Na základě dlouhodobého ověřování daného konceptu byla sestavena muzikoterapeutická metoda Hudebně-edukační terapie (HET), která reflektuje současné pojetí české i zahraniční muzikoterapie ve vztahu k edukačním, speciálně pedagogickým, hudebně pedagogickým i hudebně výchovným dimenzím. Cílová skupina a intervenující podmínky pro indikaci: - Cílová skupina není omezena věkem, HET je možné aplikovat napříč věkem - od kojenců přes děti školního věku, dospívající, dospělé až po seniory. - Do cílové skupiny řadíme osoby intaktní i s postižením. Metoda uplatňuje principy, které jsou aplikovatelné u osob, jejichž obtíže jsou ve fázi nevyrovnanosti (stres, únava, pocity disharmonie atd.), přes problémy související s edukací až po závažné nemoci, kde je HET uplatňována v rámci muzikoterapie spíše jako podpůrná metoda. - Charakteristickým rysem HET je přesah hranic úzce vymezené muzikoterapie ve smyslu léčebném o možnost aplikace i v těch případech, kdy jde o průniky edukačního procesu s využitím muzikoterapeutické intervence. Metoda vychází z konkrétních metodicko-didaktických principů, které jsou děleny do šesti základních skupin: systémové, stimulační, intervenční, kvalitativní, osobnostní, profesní. Uvedené základní skupiny jsou tvořeny jednotlivými principy. Metoda HET vychází z konkrétních metodicko-didaktických principů, které jsou děleny do šesti základních skupin: systémové, stimulační, intervenční, kvalitativní, osobnostní, profesní. Uvedené základní skupiny jsou tvořeny jednotlivými principy. Kniha „Muzikoterapie a edukace“ (Beníčková, 2017) se věnuje dané metodě podrobně, důsledně seznamuje čtenáře s konkrétními principy a přidává nejen ukázky přímo z praxe, ale konkrétní muzikoterapeutická cvičení, která lze v rámci metody použít.