Muzikoterapie 7 - Page 31

terapie a reedukace, jdoucí ruku v ruce s adekvátním směrováním rodičů po odhalení příčin vzniklých obtíží k jeho odpovídající podpoře v kombinaci s důsledným, ale laskavým přístupem učitelů. V souvislosti se společným vzděláváním je o mnohé děti s uváděnými poruchami pečováno v běžném proudu základního školství, ovšem například děti, které mají těžkou formu SPCH při inkluzi selhávají, narušují průběh výuky ostatních spolužáků i samotných pedagogů a stávají se „obtížnými“ žáky na svých stávajících školách. Názor, že správný vzor chování, který imitují od svých bezproblémových spolužáků při společném vzdělávání je dostačujícím prvkem minimalizujícím obtíže těchto dětí v kombinaci s dodržovaným individuálním přístupem pedagoga k nim, je mnohdy platný u poruch lehkého charakteru. Děti s těžšími poruchami potřebují k minimalizaci svých obtíží asistenci, která se v současné době z ekonomických důvodů k nim často nelehce zařizuje. Potřebují uzpůsobené metody a formy práce, které se těžce aplikují pedagogovi v běžné třídě základní školy vzhledem k vyššímu počtu dětí ve třídě, naráží ale i na osobní hranice tolerance a intolerance každého vyučujícího, který nemusí být osobnostně vybaven schopností zvládat práci s takovými žáky, a tak by bylo možné pokračovat v dalším výčtu důvodů. Tito žáci pak často tzv. putují z jedné školy do druhé, nejsou schopni podávat výkon na základě svých aktuálních rozumových předpokladů, někdy zcela neočekávaně končí svou kariéru v nižších ročnících základní školy. Dokončí-li povinnou školní docházku na škole základní, pak s takovým prospěchem, který nepředurčuje možnost odpovídající profesní přípravy na vyšším typu školy v souladu s jejich skutečným intelektem. Prevencí jejich selhání by mohlo být včasné komplexní ošetření v rámci poradenského systému akcentované tzv. z jednoho místa, tj. jednoho odborného poradenského pracoviště, jehož smyslem by měla být možnost klienta a jeho zákonných zástupců absolvovat na jedné adrese celou plejádu služeb od diagnostiky prováděné psychiatrem, psychologem a speciálním pedagogem, po následnou intervenci, farmakoterapii, psychoterapii krátkodobou či dlouhodobou včetně muzikoterapie, reedukaci, fyzioterapii, logopedii, ale i podporu sociálního pracovníka a služeb právního charakteru. V takovém zařízení by bylo možné získat rovnou i platné doporučení ke vzdělávání žáka pro školu včetně funkčně nastavených podpůrných opatření vhodných k aplikaci při edukaci žáka. Součástí všech podpůrných opatření by měla mj. být možnost podpory rodin, které nedokážou adekvátně působit v roli zprostředkovatelů procesů učení, rodin ze sociálně vyloučeného či jinak znevýhodněného prostředí. Docílilo by se tak propojenosti absolvování jednotlivých služeb dle aktuální potřeby v jednom konkrétním zařízení. Je nezbytné si uvědomit, kolik oblastí poradenské činnosti v naší republice existuje a kolik institucí v souvislosti s výskytem obtíží dítěte například v chování závažnějšího spektra musí rodina obejít. Jedná se o poradenskou službu u lékaře (psychiatra, neurologa…), o pedagogicko-psychologické poradenství v pedagogicko- psychologické poradně a středisku výchovné péče, dále institut psychoterapie, dle potřeby profesní poradenství, sociálně-právní poradenství a poradenství resocializační včetně případné kurátorské činnosti (Novosad, 2006). Mnohé rodiče od systematického řešení obtíží jejich dítěte aktuálně odradí nutnost putovat za jednotlivými odborníky a péčí z místa na místo mnohdy nejen v rámci jejich města, ale i mezi regiony. Někteří naráží na problémy spojené s dopravou, s uvolňováním z práce, popř. financováním některých služeb. Vznikem komplexních poradenských institucí by se do určité míry zamezilo i časovým prodlevám v péči o klienta způsobeným dlouhými čekacími lhůtami odborných pracovníků v několika subsystémech péče (máme na mysli odborníky z rezortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva práce a sociálních věcí). Při péči o klienta by z jednoho místa participovaly týmy odborníků, což je stále již po mnoho let