musiques arbre - Page 36

Materials Materials editats del concert Programa de mà 3»HYIYLX\LWYLZPKLP_SHWVY[HKHZ»OHN\HU`H[\USSVJWYV[HNVUPZ[H[HU[HSWYVNYHTHKLTnJVTHS»LZJLUHYP WLYX\uLSSZLYnLSUVZ[YLN\PHLSX\LLUZTHYJHYnLSWHZKLS[LTWZLSJHU]PKLSLZLZ[HJPVUZPLUZTVZ[YHYn JVTWHZZHYLTKLSMYLKTtZOP]LYUHSPKLSYLJVSSPTLU[KLSHNLU[HS»LZJSH[KLSHWYPTH]LYHPHSHJLSLIYHJP} K»\UHMLZ[HTHQVYJHSVYVZH3»HYIYLZLYnS»LUJHYYLNH[K»H]PZHYUVZX\LHSUVZ[YL]VS[HU[SLZJVZLZJHU]PLUP X\LHIHUZSLZNLULYHJPVUZX\LHYHHUVTLULT[YHKPJPVUHSZ]P]PLUHSZL\]VS[HU[ZLTWYLVIZLY]HU[SHUH[\YH HWYVÄ[HU[SHWLY]P\YLHQ\KHU[SHHZLYTtZWYVÄ[VZHPZVIYL[V[HNYH{U[SPZLTWYLLSZMY\P[ZX\LWYVWVYJPVUH]H :PHYHVIYPTLSUVZ[YLWYVNYHTHKLTnLUZZVYWYLUKYnLSWSHNLULYHSK»\UHYIYLX\LJVU[PU\HZLU[LSWYV[HNVUPZ[HKLSHT‚ZPJHK»HX\xLSUVTKLSJVUJLY[4‚ZPX\LZK»HYIYL0X\L]LPLTLU]VS[H[KLSZT‚ZPJZKLSLZ IHSSHKVYLZHTILSZL\IHSSKLJPU[LZKLSZLU`VYKLSHIHYYL[PUHHTISHZL]HJPZ[LSSHWLYMLYYLJHW[HKLSHULUH X\LMHJHNHYLS[P}KLTVZZuU1VHUKL=PJX\LTHY_H[YPZ[PHÅPNP[¯ 0HP_xHULTK»\UHYIYLKLZW\SSH[KLM\SSLZWYVWPK»\U[LTWZK»OP]LYUX\LLUZTHYJHLSZJVZ[\TZH\UHYIYLWSL KL]PKHHSHWHY[KYL[HKLSHPTH[NLHTI\UZVSYHKPHU[K»LZ[P\X\LLUZL]VJHLSTLZKLTHPNWSLK»HSLNYPHP QVPHPWYLS\KPKLMLZ[LZJVTSH*YLTHKLS»OHYVX\LWVKLT]L\YLHSMVUZKLSHPTH[NL ;9(5:4,;9, (SLZKHYYLYLZWnNPULZKLSWYVNYHTHKLTnOP[YVIHYLTSLZPSÇS\Z[YHJPVUZKLSZPUZ[Y\TLU[ZTtZZPNUPÄJH[P\ZX\L Z»\[PSP[aHYHUK\YHU[LSJVUJLY[!SH[HYV[HLSK\K\RLSÅHIPVSP[HTIVYx,Z[YHJ[HK»PUZ[Y\TLU[Z[YHKPJPVUHSZX\L OH\YLT[YLIHSSH[WYu]PHTLU[HS»H\SHLSZKPI\P_VZKLSZX\HSZHQ\KHYHULSZHS\TULZHMLYZL\UHPKLHHIHUZKLS JVUJLY[KLSZL\[HTHU`PKLSHZL]HMVYTH :V[HKLSZPUZ[Y\TLU[ZOPOHJVTLU[V[ZLSZWYVNYHTLZKLTnKL3»(\KP[VYP,K\JHSHPTH[NLKLS»LKPÄJPKL 3»(\KP[VYP(X\LZ[HPTH[NLLUZHQ\KHYnHL_WSPJHYSVZVUHULTHLZJVS[HYLSJVUJLY[iZ\UHPTH[NLPTWHJ[HU[ QHX\L3»(\KP[VYPtZ\ULKPÄJPX\LJVU[YPI\LP_HKLÄUPYSHZPS\L[HKLSHJP\[H[KL)HYJLSVUHPX\LYLWYLZLU[HSH T‚ZPJH,UHX\LZ[JHZSHPSÇS\Z[YHKVYH[HTItOH]VSN\[WSHZTHYHX\LZ[ZLU[P[KL3»(\KP[VYPTtZ[YHKPJPVUHS JVTZPLSSMVZ\ULSLTLU[TtZX\LLUZHQ\KHH[YHZWHZZHYSHUVZ[YHT‚ZPJHKLNLULYHJP}LUNLULYHJP}KL J\YZLUJ\YZÄUZX\L\UKPHLSZULUZPSLZULULZX\L]tULUHLZJVS[HYLSJVUJLY[[HTItWVY[PULSZZL\ZÄSSZP SLZZL]LZÄSSLZH3»(\KP[VYP Dossier pedagògic Músiques d’arbre 35