musiques arbre - Page 33

Professorat Per saber-ne més Una mica de... La Santantonada del Forcall ,SZWYLWHYH[P\ZKLSHMLZ[HKLSH:HU[HU[VUHKHKLS-VYJHSSWVISHJP}KLSZ7VY[ZKL4VYLSSHK\YH[YLZKPLZ 3HJLSLIYHJP}JVTLUsHKLIVUTH[xHTISH[YHKPJPVUHSKLZWLY[nP]VS[HKLS»LZX\LSSV[X\LYLJVYYLLSZJHYYLYZ KLSWVISLHU\UJPHU[SHMLZ[HHSZ]L{UZ *HWHSTPNKPHLZWSHU[HLS[YVUJKLTHPNHSTPNKLSHWSHsHTHQVYPHTIIYHUX\LZPHS[YLZ[YVUJZLZJVTLUsH HJVUZ[Y\PY\UHLZWuJPLKLIHYYHJHHUVTLUHKH¸SHIHYYHJHKL:HU[(U[VUPP:HU[7H\¹ 1HLU[YHKHSHUP[JVTLUsHSHZHU[HU[VUn\UHJ[LLUX\uKLZ[HJHSHWYLZuUJPHKLSZJYLTHSSLYZX\LZ}ULSZ KVZWLYZVUH[NLZWYPUJPWHSZX\LWVY[LU\UZLN\PJP(X\LZ[ZKVZWLYZVUH[NLZYLJVYYLULSWVISLHTI[VY_LZ KLMVJTLU[YLLSZZLN\LP_LUSLZIV[HYN\LZVKPTVUPZ,SZKVZZHU[ZZ}ULSZ‚S[PTZKLSZLN\PJPPZ}UJVUK\{[Z ÄUZHSHIHYYHJH