musiques arbre - Page 32

Professorat Per saber-ne més Una mica de... 2. TRADICIONS CATALANES La crema de l’haro a Lés. (3tZWVISHJP}KLSH=HSSK»(YHUJYLTLUS»OHYV3»OHYVtZ\U[YVUJK»H]L[WLSH[K»\UZTL[YLZK»HS[\YHX\L LZKL]tLSJLU[YLK»\UJLYPTVUPHSX\L]VSLZJLUPÄJHYPWLYWL[\HYLSZLU[PTLU[K»HNYH{TLU[HSH[LYYHQ\Z[LULS TVTLU[KLSZVSZ[PJPK»LZ[P\Q\Z[LULSTVTLU[LUX\uSH[LYYH[VYUHHKVUHYMY\P[Z ,SWVISLKL3tZOHJVUZLY]H[\UH[YHKPJP}HUJLZ[YHSX\LZLUZK\I[L]LKLSWHNHUPZTLPKLSLZHYYLSZTtZ WYVM\UKLZKLSHUVZ[YHJ\S[\YH3»OHYVLZJYLTHSHUP[KL:HU[1VHUP\UJVWLUJuZZLTISHX\LSLZÅHTLZ ]\SN\PUHYYPIHYHSJLS,SZQV]LZTLU[YLZ[HU[MHUJYLTHYSLZLZOHSOLZX\LLZJVUMLJJPVULUHTIWLSLZKLJPYLYLY[V[LZQ\U[LZPX\L\UH]LNHKHLUJLZLZMHU]VSLPHYWLYKHT\U[KLSZZL\ZJHWZMLU[HYYPIHYLSMVJHYYL\ +LZWYtZJVTLUJLUSLZKHUZLZ[YHKPJPVUHSZJVTL[O(\IHKLZL[O;YPJV[LYL[O*HKHSOPLS)HSO7SHU,SJLSKL SHUP[HYHULZHZ»VTWSLK»LZW\YULZK»VSVYKLJLUKYHPKL]PJHSLU[LS]PUJH\KX\LLZWYLWHYHLUNYHUZVSSLZ al voltant de la plaça. 3»OHYVLZJYLTHWLY~\UHS[YLOHYVLZWLYHH[LYYHWLYZLYWSHU[H[·8\PSOH[·P[LUPYJ\YHKLSH]PKHKLSWVISL K\YHU[[V[S»HU`(X\LZ[UV\OHYVS»OHU[HSSH[HSIVZJS»OHUIHP_H[ÄUZHSH]HSSPS»OHUWYLWHYH[:OHZJSHKHKL[O /HYV+\YHU[SHKPHKHKL:HU[7LYLKLZWYtZK»\UHWYVJLZZ}LUJHWsHSHKHWLYSLZKHYYLYLZWHYLSSLZJHZHKLZ KLSWVISLSLZX\HSZJVYVULULSUV\OHYVHTIVMYLULZKLÅVYZLZWSHU[HLSUV\OHYVX\LZLYnJYLTH[SHUP[ KL:HU[1VHUKLS»HU`]PULU[3HT‚ZPJHPSLZKHUZLZ[YHKPJPVUHSZ[HTWVJUVOPMHS[LU:»PUPJPH\UUV\JPJSLKL vida. ;LULUNY\WHS-HJLIVVR!,;//(96+,3,:/Ï:;,:+,3,: http://www.facebook.com/group.php?gid=52245521087&v=photos#!/photo.php?fbid=50379718304&set=o. 47478857929&pid=1139545&id=667288304 Dossier pedagògic Músiques d’arbre 31