musiques arbre - Page 22

Professorat Propostes didàctiques Propostes didàctiques EL NINOU DE FÓRNOLS Lo primer Goig dignatament que ens ha tramès lo Rei del Cel, honrat Sant Gabriel, consol de Maria. Lo sisè, meravellós pren son espasa poderós, se’n puja al cel al cel amb Vós, amb Vós Verge Maria. Lo segon, damunt del bou, Lo setè, l’escarceller, TH[HS»LPUHKLSHÅVY de Jesucrist Nostre Senyor, ressuscità lo tercer dia. pren son espasa i son broquer, s’en puja a dalt del galliner, cridant que més volia. Lo tercer, de l’Orient, dels tres regnes fou present volent saber lo naixement KL1LZ‚ZÄSSKL4HYPH Lo vuitè, l’acabament KLSÄSSKL+t\VTUPWV[LU[ s’emporta l’ànima en salvament, ÄUZHS»OVYHIVUHZPH Lo quart, Sant Estroc, Sant Estroc senyals de foc, cap dels àngels no s’ha mort ÄUZHS»OVYHKLSTPNKPH Lo novè, si ens donau, si ens donau o no ens donau, companyons vénen darrera que ens volen apedregar, nosaltres com a valents homes ens volem adefensar. Lo cinquè, que no té pa, Sant Esteve en va a buscar per aquelles portes a captar per donar-nos alegria. Dossier pedagògic Músiques d’arbre La bona casa, la bona brasa lo bon tió, lo bon carbó, Santa Nit que Déu nos do! 21