musiques arbre - Page 13

Professorat Propostes didàctiques Propostes didàctiques 1. Com treballar LA MÚSICA TRADICIONAL ([YH]tZKLSHT‚ZPJHKLSJVUJLY[LSZHS\TULZ[PUKYHUS»VWVY[\UP[H[K»LZJVS[HYT‚ZPX\LZX\LWV[ZLYOHUZLU[P[ LU\UHS[YLSSVJVJVU[L_[(X\LZ[ZTVTLU[ZKLYLJVULP_LTLU[H\KP[P\LUX\uLSZHS\TULZZ}UJHWHsVZKL YLSHJPVUHY\UHT‚ZPJHJVUJYL[HHTI\USSVJV\UTVTLU[KL[LYTPUH[ZJHUs}K»HUHYHKVYTPYJHU[HYLSSHKL MLYL_J\YZPVUZLSZHQ\KLUHJVUZ[Y\PYHWYLULU[H[NLZZPNUPÄJH[P\Z 7LY[HSKLMVTLU[HYHX\LZ[ZHWYLULU[H[NLZZLYPHJVU]LUPLU[WHYSHY\UHTPJHHTILSZHS\TULZZVIYLLS[PW\Z KLT‚ZPJHX\LLZJVS[HYHUQHX\L[V[PX\LHSN\ULZJHUsVUZLSZWVKLUZVUHYKLILUZLN\YX\LK»HS[YLZLSZ ZVYWYLUKYHUPLSZKLZWLY[HYHUSHJ\YPVZP[H[PSLZNHULZK»PU]LZ[PNHYWLYKLZJVIYPYULSHZL]HWYVJLKuUJPH 7VKLTJVTLUsHYSHZLZZP}WYLN\U[HU[HSZHS\TULZX\u]VSKPYT‚ZPJH[YHKPJPVUHSZPU»OHULZJVS[H[HSN\UH ]LNHKHZPLUZHILUHSN\UHJHUs};HTItWVKLTPUKHNHYZPSLZKHUZLZX\LMLTTtZZV]PU[HS»LZJVSHLZ IHSSLU\[PSP[aHU[T‚ZPJH[YHKPJPVUHSVUV :LN\PKHTLU[WVKYxLTMLY\USSPZ[H[KLSLZT‚ZPX\LZX\LJVULP_LUPJYL\LUX\LZ}U[YHKPJPVUHSZP\UHS[YLKL SLZX\LZHILUKLILUZLN\YX\LUVOVZ}U4tZ[HYKLSZHU\UJPHYLTX\LSHT‚ZPJH[YHKPJPVUHStZHX\LSSH X\LLZ[YHUZTL[KLNLULYHJP}LUNLULYHJP}PX\LWLY[HU[HX\LSSHJHUs}X\LS»H]PLUZOHLUZLU`H[ZLN\YHTLU[ZPN\PT‚ZPJH[YHKPJPVUHS;HTItLSZOH\YxLTKLYLJVYKHYX\LSHT‚ZPJH[YHKPJPVUHSMVYTHWHY[KLSHJ\S[\YHK»\UWVISLVK»\UHJP\[H[PYLJVYKHYSVZX\LOPOHJHUsVUZX\LUVTtZLZJHU[LULUaVULZKL[LYTPUHKLZ (SLZOVYLZ[HTItWVKYPL\HWYVÄ[HYWLYYLJVYKHYHSN\UHJHUs}[xWPJHKLSWVISLVJP\[H[VU[LUP\S»LZJVSHPZPSH ZHIL\JHU[HYSH[V[ZQ\U[Z :LN\PKHTLU[WVKYxLTYLJ\WLYHYLSSSPZ[H[KLT‚ZPJH[YHKPJPVUHSPUV[YHKPJPVUHSX\LOLTML[HIHUZPHTISH PUMVYTHJP}UV]HX\LHYH[LUPTLZIYPUHYLU[YL[V[ZZPSHJSHZZPÄJHJP}X\LOLTML[tZJVYYLJ[HVUV