MSA-130 - Page 7

ко дню победы №17 (507), 5 мая 2016 Дорогие ветераны и участники Великой Отечественной войны, труженики тыла! ия яс Примите тёплые и сердечные поздравления Днём Победы! Мы никогда не забудем подвига наших дедов и отцов, отстоявших независимость и целостность нашей Родины. В этот праздничный день хочу пожелать ветеранам и всем жителям города Сатки крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни. С Днём Победы! Алексей Батуев, депутат Совета депутатов Саткинского городского поселения. Родные, любимые ветераны, с праздником Победы! 5 Óâàæàåìûå çåìëÿêè! Äîðîãèå ó÷àñòíèêè Âåëèêîé îòå÷åñòâåííîé âîéíû!  9 ìàÿ – ïðàçäíèê ñ èñòîðèåé. Ïóñòü íå ñîòðóòñÿ èç íàøåé ïàìÿòè ïîáåäíûå äíè ñîðîê ïÿòîãî. Ïóñòü ìèð áóäåò êðåïêèì, îòíîøåíèÿ ìåæäó ñòðàíàìè äîáðîñîñåäñêèìè, à ìåæäó ëþäüìè öàðèò âçàèìîïîíèìàíèå. Âàëåíòèíà Ïóñòü äåòè óçíàþò îá óæàñàõ Åðóøåâà, äåïóòàò Ñàòêèíñêîãî âîéíû ëèøü ïî èñòåðòûì âðåìåíåì õðîíèêàì. ãîðîäñêîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ, äèðåêòîð Ñ Âåëèêèì ïðàçäíèêîì, ÌÁÎÓ «ÑÎØ № 40» êîòîðûé îòìå÷àåò âñÿ ñòðàíà! Дорогие ветераны, труженики тыла! Уважаемые горожане! Благодарим вас за жизнь, которую вы нам подарили. Примите наш низкий поклон в знак огромной признательности вам за ваш непосильный труд, тяжёлую ношу, которую вы с достоинством пронесли через годы Великой отече - - ] - =- R } = M ]- - - ] }- M ] " M - } } ] - ] =- " - " M ] - } ]- ]" - - " = ] = M ] - ]R M ] R ]" "࠭ - R  ] R - R } M - ]  M  ] M - ]  ] M - ]} -  " = ] } ] = ]- -  = M R } = M ] M - =  R M ] M " -m " -- - R - M ] = m }  M 2 ] ] M - ] M- -2 - - -- M R M - ] 2 ] =-  - M R = M R M ]" m M = r  M ] ] M M ] ] M M -  ] - M ] - M ] =- " = ] = ] ] M ] - 2 *  + -  - M ] -  2- m " - = = m =  2 = m R M -  - ]- m 2 m ] 2  -2 2 M = 0 - ] ]- - R  M " * - ] + ] M ] ] R M R * - ] + M m ]" M - - - R = - ] - = ] } -- ] M = m ] M- - ]" - R ]  m - } ] - ] -  R  " mm2 " * - ] \+ ] M- - ] CP - M " - = - M m = -  =  M mm  - =  P } ] R  ] M= - M m P -  R ] - - ] ] ] = ] } - -  } -  ] m ] 2 ] - ] - - = M -=]- m mm - ]} - - B ] - = - =  = m ] R - - " -  - M= " R ] - R - ] * - ] + M= ]" - R = -R ] M = ]" - P mm - ] =  = ] ] mm ] * - ] + - } - ] m ] R  - - - }2 - ] ] R }- } M ] M ] - -=" ]m  P - = R m } } R - R mb } ]- - - ( 2 M  } } R M -=R m " - ]-( 2 " M  M M ] -R M ] * - ] + ] M = ]" - =  } ] r m = - - 2 ] " M r = M M ] - -= ]" } ] - = M P ] M m ] R( 23R  M  - R ] mm - m R  - ]" = = = * M - - +- ] ࣂ3Sc2ӓC * - ] + = M - - - ] = - - " - ] }" -  M -  -2 M  M2 } } R "s = ] M ] - -= ] ] - M - - M  = - -  mm ]  ] M- - ]" - -  "wwrV&V'R  ] = - m ( 2 =  M ] R ]- - ] ] " * - ] \+ ]- M ]- -   -  ==" = - - ] M R R } M - -  ] = B  - - - - ] = M ] ] M } ] -" M ] - ==" - - ] M2  - = r ]m = M ]- = ] } M ] = M ]  R - R = - - ] M ]- P  B - R = - -- r -= P = ] M ] - " M - " M ] ࠭ R - = ]m M  P == " m M R -  ] ] R "2 ] M " = - ] - ]  - ] * ] - + - R  - R - ]- R ]B - * - ] + = M ]" = - - - mm2 - = - - ]- R - M ] ==- - - - R - - ] R } - -  ] R ] - R m - ] ]M 23Sc2ӓC ] ] R M R * - ] +  - ]" ] M ] m ] - M - R ] M = ]  R } } R  B - = ] - ] -   =]  - ]  } M ] - - ]- ] R ]    - ] m ] - } M=] R " - - M R - } M - - ] - M 2 } } - ]" - - M ] =-  ] ( 2 -- - } m " mm ] * - ] + -  - ] m R M= - -  P - = R  M } - - ] ( 0 - " M ] M ] - r mm ] - } - ] M ] R R - - " - M= = - " } M ] M r - - - -  = - ] m ] - - ] M - - = ] R  M  -  - ࠬ* - ] + 2 - = ]} @ - ]  - M "GGwwrV&V'R8,: ; :,: ; :;;:::,::L;;: ; ] ]"  ] - ] m - - m " - M - = S -  R  M } = -  -  ] R ]#( " - R } ( " } = - " - - M - ( " -  ] ] - =} ] - ] = M - - -  = R - - -  =  ] = " - - ]- = M   2 ] C#sc 89 89,89 98899*8::l:<: :: :;,:\; :\;+8::l:<: :: :;,:\; :\;9;<:::( 9 :\:::8::;;::: ;;:; ;,:::\:; 8::l;<;,:\; :::2 9: ;,:: ;<: 9::::\;|:: ;P9"ӓCSR3989<9,88888,88P( 9,; :::::;( ( 9,:\::\:: ; ;,:( ( 8::;,:::\:;.( ( 89,8"( РE`8L8 8\8 9289 89|8999 88" 9 8( 98,898989 8\99( Ь:2 9: ;,:: ;<: 8::::L:\:l:: ;::::L:P:L:\:l:Ь:l:: ; :BP9,8\8Ss s - M ]- " } ]- - ] - = M ] - =  -  - M m ] = - ]- } ] - M ]-  -  } M 2 - ] - = M  - " - # B - " m ] # ] == " " } P - R =}   } M ] m ] M- - - ] * = = * = ] } ,+  - - ] ] ] - M ]-- = ] R --= ] P - = ] M m = - ]] = - - - } m  = M  = ] M - - - ] = " ] - - R ] M = = M } } ] = -= R " B } ] -   M = - - M2 - }  - ] M = = R ] M = } " -= } " -= M ] - ] M m = - ]] = } ] - R ]- M - M m = M ] ( 0 M2 = ] } ] = ] M m  ] M  R B ] }= - " }  ] M }= ] à ] -= - } 2 -= - m }  M  ] == " (IbB ] - M=] - - - - }  M - } - M- - ] R ] - - ] - - -- - ]  ] R  - ] ] - R ]- 2 M = = * = ] } ,+ -- ( 2  r M m - ]- ] ( 2 =  R m ]] " } } }- R ] M =} ] M m =} ] == } ] M ]  ] M } - M- - ] R ] - - ( 2 M ] ] } = ࠠ