Mountain Bike Magazine SANI - Autumn 2018 - Page 42

TRAIL SHREDDING IN The orient