Michiana Showcase 101 - April 2018 - Page 53

P U B LI C A U C TI O

N

L O C A T E D : 2 mil e s S o ut h of T o p e k a , I N o n 6 0 0 W . t o 1 1 0 0 N ., t h e n E a st 2 mil e s t o 4 0 0 W ., t h e n ri g ht , fir st pl a c e . A D D R E S S : 1 0 9 2 6 N . 4 0 0 W ., Li g o ni er , I N 4 6 7 6 7
2- F A MI L Y A U C TI O N

T U E S D A Y , A P RI L 2 4 , 2 0 1 8

* H o m e m a d e P ort a bl e S a w Mill wit h 2 6 h p H o n d a M ot or * 1 2 ' V- b ott o m B o at * * 1 H or s e W a g o n * Ol d S pri n g W a g o n o n St e el W h e el s * O p e n B u g g y o n R u b b er * * R o a d C art * W o o d e n B u g g y Tr ail er * Ol d S a w Mill B uil di n g * * N yl o n St a n d ar d br e d H ar n e s s * Si n gl e L e at h er W or k H ar n e s s * C oll ar s a n d P a d s *
• S H O P T O O L S • MI S C E L L A N E O U S • D a yt o n air c o m pr e s s or ; li n e s h aft s , p ull e y s , b elt s ; air s a n d er ; air drill ; b elt s a n d er ; F ol e y B ell s a w pl a n er a n d m ot or , 1 2 3 / 8 "; t a bl e s a w wit h g a s m ot or ; ( 4 ) H o m elit e c h ai n s a w s ; 5 . 5 h p H o n d a m ot or ; 5 h p H o n d a m ot or ; D e w alt s a w ; D e w alt drill ; mitr e s a w ; m or e air t o ol s ; st a pl e g u n s ; ol d drill pr e s s ; drill bit s ; cl a m p s ; c o m e- al o n g s ; l e v el s ; w o o d c hi s el s ; l ot s of wr e n c h e s ; l e v el s ; t a p e s ; s kill s a w ; f e n c e str et c h er ; tr e e tri m m er ; s c a tt ol d s ; st e p l a d d er s ; air t a n k ; mi s c l a d d er s ; ( 2 ) e xt e n si o n l a d d er s ; 3 6 " d o or wit h j a m .
• D R Y W A L L R E L A T E D • Dr y w all tr o w el s ; t e xt ur e r oll er s ; ( 3 ) p air dr y w all stilt s ; t a p e b o x e s ; dr y w all c or n er s ; dr y w all s a n d er .
• L A W N A N D G A R D E N • O U T D O O R • T u b T o d el l a w n m o w er , 2 1 ”; ( 2 ) bi c y cl e s ; b a c k p a c k s pr a y er ; p ot at o f or k ; s h o v el s ; mi s c ell a n e o u s ti s hi n g it e m s ; ( 3 ) n e w lif e j a c k et s ; p o w er w e e d m o w er .
* 2 0 G a u g e B olt A cti o n N e w H a v e n S h ot G u n * * 4- 1 0 Si n gl e S h ot M a d e i n Br a zil * * 2 2 Wi n c h e st er M o d el 6 7 A * B B G u n *
• M A P L E S Y R U P R E L A T E D • ( 3 ) 1 0 0 g all o n t u b s ; g at h eri n g t a n k ; 3 ’ x 7 ’ e v a p or at or ; s pil e s ; pl a sti c s a p p ail s wit h li d s ; t u bi n g .
• S A W MI L L R E L A T E D • C h o p s a w f or sl a b w o o d ; c a nt h o o k s ; s ki d di n g t o n g s ; d o u bl e tr e e ; l o g c h ai n s ; bl a d e s h ar p e n er ; bl a d e s ett er ; c h err y l u m b er ; c e d ar sl a b w o o d .
B e gi n ni n g at 3 : 3 0 p m
P ort a bl e S a w mill
B A K E S A L E F O R K E N N Y A N D WI L M A K A U F F M A N
• H O U S E H O L D • P RI MI TI V E • W hit e kit c h e n q u e e n st o v e , s m all er si z e ; H ar m a n w o o d st o v e ; s m all er h a n d ci d er pr e s s ; t a bl e wit h 4 c h air s ; m ot or a n d ti e x s h aft f or w a s hi n g m a c hi n e ; ( 6 ) ol d bl o w t or c h e s ; st ai nl e s s st e el st o c k p ot ; st ai nl e s s st e el t e a k ettl e ; 6 qt k ettl e ; V e g e m ati c ; cr o c k s ; dr yi n g p a n ; c o o k w ar e ; tt o w er st a n d ( m a d e b y D a vi d Ni s sl e y ); g a s l a nt er n s ; c ar p et r a g s , c ut ; cr o q u et s et ; h a n d cr a n k i c e cr e a m fr e e z er ; c o o ki e pr e s s ; w a fi e ir o n ; i n v er si o n t a bl e ; Vi ct ori o str ai n er ; h a n d cr a n k m e at sli c er ; m e at s a w ; 3 b ur n er c a m p st o v e ; ti o w er p ot s ; bir d c a g e ; di s h e s ; b o o k s ; n e w c ol d air v e nt s ; m a n y m or e it e m s t o o n u m er o u s t o m e nti o n .
P a g e 5 3 MI C HI A N A S H O W C A S E I S S U E 1 0 1
O w n e r s - P e r r y a n d F a n ni e H o c h s t e tl e r
* 1 4 ' St ar cr aft D e e p- V wit h N e w Fl o or a n d S e at s * * 2 0 h p J o h n s o n M ot or wit h N e w W at er P u m p a n d M o u nt s * * B o at Tr ail er * B o x W a g o n * P o n y C art o n R u b b er * 1 H or s e W a g o n , R u b b er o v er St e el W h e el s *
• L A W N A N D G A R D E N • O U T D O O R S • H u s k y 1 7 " g ar d e n till er wit h f or w ar d a n d r e v er s e ; Air e n s stri n g tri m m er ; Tr o y- bilt 4- c y cl e tri m m er ; H u s k y 2 1 " p o w er l a w n m o w er ; 2 1 " P o ul a n p o w er l a w n m o w er ; 1 2 v olt l a w n s pr a y er wit h c art ; g ar d e n si z e c ulti m ul c h er ; s m all di s k ; l a w n r oll er ; f arr o w er ; 1- s e cti o n s pri n g t o ot h dr a g ; 5 h p li g ht ni n g l e af m ul c h er ; ( 4 ) 3 " x 1 6 " wit h ¾ s pi n dl e wit h r oll er b e ari n g s o n h ar d r u b b er ; b u g g y p ol e ; s h aft s ; mi s c ell a n o u s h ar n e s s e s ; s a d dl e ; c oll ar s ; M urr a y 2- c y cl e till er ; w h e el b arr o w ; s p arr o w tr a p o n p ol e ; c o n e s p arr o w tr a p ; s q uirr el p e a n ut f e e d er ; bi c y cl e s ; L P s m all t a n k ttll er h o s e .
* M o nt g o m er y W ar d 1 6 G a u g e S h ot g u n *
• S H O P • ( 2 ) air m ot or s , 2 a m a n d 4 a m ; 4 " b e n c h vi s e ; Gri z zl e y drill pr e s s o n b e n c h ; Gri z zl e y b a n d s a w o n b e n c h ; Cr aft m a n 4 " pl a n er wit h e xtr a k ni v e s ; p erf or m a n c e 1 4 " a br a si v e c ut o tt s a w ( n e w ); el e ctri c drill ; el e ctri c s cr e w g u n ; el e ctri c st a pl er ; h a n d h el d el e ctri c s cr oll s a w ; t a bl e t o p s cr oll s a w ; Mit y Mit e el e ctri c w el d er ; M a kit a c or dl e s s drill ( n e e d s b att er y ); b a n d s a w s ; 2 5 0 0 W Alt o n g e n er at or ; s h o p w o o d st o v e ; el e ctri c m ot or s ; gri n di n g ar b or a n d st o n e s ; pi p e cl a m p s ; a s s ort m e nt of j a c k s ; air 2 ¼ cir c ul ar s a w ; 2 h p K a w a s a ki m ot or ; 2 . 2 h p H o n d a m ot or ; 5 0 h p H o n d a m ot or ; s q uirr el c a g e f a n .
• B U T C H E R Y A N D MI S C E L L A N E O U S • 2 7 5 g all o n f u el t a n k ; m e at s m o k er ; al u mi n u m m ot or c o v er ; ft e x s h aft f or w a s hi n g m a c hi n e ; M a yt a g w a s hi n g m a c hi n e ; c o m p o st er ; ( 1 ) t et h er b all s et ; p ort a bl e b a s k et b all h o o p a n d b a s k et b all s ; c a st ir o n s a u s a g e st u tt er ; # 3 2 m e at gri n d er wit h 5 h p H o n d a m ot or ; e xtr a 3 2 # bl a d e s a n d k ni v e s ; 1 ¼ bl a c k pi p e ; al u mi n u m l a d d er ; c hi c k e n f e e d er s ; c hi c k e n w at er er s ; L P g a s i nfr ar e d h e at er ( n o t h er m o st at ).
• H O U S E H O L D • Pr e- tt ni s h e d c h err y stil e s 2 " t o 6 "; mi s c ell a n e o u s wi n d o w s ; mi s c ell a n e o u s d o or s ; g a s l a nt er n s ; ti o or l a m p ; 3 p c . b e dr o o m s uit e ; b e d ; ( 3 ) dr e s s er s ; bi g r o a st er ; t u p p er w ar e ; b o o k s ; m a g a zi n e s ; h all tr e e s ; pi e r a c k ; Si n g er s e wi n g m a c hi n e , tr e a dl e ; di s h e s ; oil l a m p s ; 6 yr . cri b ; 2- b ur n er L P h ot pl at e ; c h air s ; ( 2 ) s of a s ; p ot at o cr at e s ; bi n o c ul ar s .
O w n e r s - J o e a n d R o s e
F or c o nt a ct wit h t h e a u cti o n e er s o n t h e d a y of t h e s al e , c all L or e n J . L a m bri g ht 2 6 0- 3 5 0- 4 5 6 4 m a r y B o n t r a g e r
1 4 ' St ar cr aft D e e p V B o at a n d Tr ail er
• F o o d will b e a v ail a bl e b y St o n e y A cr e s S c h o ol •
• A n y a n n o u n c e m e nt s m a d e e v e ni n g of a u cti o n t a k e pr e c e d e n c e o v er pri nt e d m att er • N ot r e s p o n si bl e f or a c ci d e nt s . T er m s : c a s h or c h e c k .
& R E A L E ST A T E , L L C
S A M MI L L E R I N Li c . # A U 1 0 3 0 0 0 1 5 V . M . ( 5 7 4 ) 6 4 2- 0 4 4 4
All Types of Auctions ! Satisfaction is Our Goal !
MILLERS BURG , INDIANA
Si n g er S e wi n g M a c hi n e
B o x W a g o n
E LI MI L L E R , J R . I N Li c . # A U 1 0 3 0 0 0 6 4 ( 2 6 0 ) 4 6 3- 2 3 5 0
E M AI L : MI C HI A N A S H O W C A S E @ G M AI L . C O M • 8 0 0- 3 3 1- 0 4 7 1
P U B LI C A U C TI O N L O C A T E D : 2 mil e s S o ut h of T o p e k a, I N o n 6 0 0 W. t o 1 1 0 0 N., t h e n E a st 2 mil e s t o 4 0 0 W., t h e n ri g ht, fir st pl a c e. A D D R E S S : 1 0 9 2 6 N. 4 0 0 W., Li g o ni er, I N 4 6 7 6 7 LY 2- F A MI O N A U C TI T U E S D A Y, A P RI L 2 4, 2 0 1 8 B A KE S A LE F O R KE N N Y A N D WI L M A K A UFF M A N B e gi n ni n g at 3: 3 0 p m * H o m e m a d e P ort a bl e S a w Mill wit h 2 6 h p H o n d a M ot or * 1 2' V- b ott o m B o at * * 1 H or s e W a g o n * Ol d S pri n g W a g o n o n St e el W h e el s * O p e n B u g g y o n R u b b er * * R o a d C art * W o o d e n B u g g y Tr ail er * Ol d S a w Mill B uil di n g * * N yl o n St a n d ar d br e d H ar n e s s * Si n gl e L e at h er W or k H ar n e s s * C oll ar s a n d P a d s * • S H O P T O O L S • MI S C E L L A N E O U S • D a yt o n air c o m pr e s s or; li n e s h aft s, p ull e y s, b elt s; air s a n d er; air drill; b elt s a n d er; F ol e y B ell s a w pl a n er a n d m ot or, 1 2 3/ 8"; t a bl e s a w wit h g a s m ot or; ( 4) H o m elit e c h ai n s a w s; 5. 5 h p H o n d a m ot or; 5 h p H o n d a m ot or; D e w alt s a w; D e w alt drill; mitr e s a w; m or e air t o ol s; st a pl e g u n s; ol d drill pr e s s; drill bit s; cl a m p s; c o m e- al o n g s; l e v el s; w o o d c hi s el s; l ot s of wr e n c h e s; l e v el s; t a p e s; s kill s a w; f e n c e str et c h er; tr e e tri m m er; s c a tt ol d s; st e p l a d d er s; air t a n k; mi s c l a d d er s; ( 2) e xt e n si o n l a d d er s; 3 6" d o or wit h j a m. • D R Y W ALL REL ATE D • Dr y w all tr o w el s; t e xt u ȁȁȁ쀠̤ȁȁ܁ѥЁЁ)ȁ܁ȁȁ쁑ȁ܁́ȸ)@ЁL܁+0\88H8