Michiana Showcase 101 - April 2018 - Page 116

Bl o o mi n g d al e L a n d A u cti o n T e n A cr e s- Ti m b er 1 3 2 0’ S t a r ti n g bi d $1 9 0 0 p e r A c r e, t h e n s ell s a b s ol u t e! A p ril 3 0t h Pr o p ert y l o c ati o n : 2 3 2 4 4 6t h St, Bl o o mi n g d al e MI 4 9 0 2 6 A u cti o n sit e : 0 6 4 41 4 6t h St, Bl o o mi n g d al e MI 4 9 0 2 6 S ell er: J a m es Nisl e y Fr o m C R 3 9 0 a n d 4 6t h g o n ort h 1/ 2 mil e, o n l e fi. L ot s of wil dlif e! • • • • • • • • Cr e e k t hr o u g h l a n d t h at r u ns all y e ar Cr e e k! • 6 P M S e e bri g htst ar a u cti o ns. c o m f or m u c h m ore … 1 0 Acr es w o o ds Yo u n g ti m b er gr o wt h S m all cr e e k t h at fl o ws y e ar r o u n d Ne w w o v e n wir e f e n c e ar o u n d 5 Acr es 1 1/ 2 mil e fr o m K al- H a v e n Tr ail ( mi d w a y p oi nt) P ot e nti al, v er y ni c e b uil di n g sit es B uil d y o ur dr e a m g et a w a y c a bi n h er e! Pl e nt y of wil dlif e, d e er, t ur k e ys, a n d m or e A p pr o xi m at el y 6 0 mil es fr o m MI/ I N st at e li n e Wooded O p e n H o u s e s: A n yti m e d uri n g d a yli g ht h o ur s. g et a w a y! 1 0 % d o w n e v e ni n g of a u cti o n ( n o n r ef u n d a bl e). B al a n c e d u e at cl o si n g i n a p p r o x. 4 5 d a y s. 1 0 % b u y e r’ s p r e mi u m will b e a d d e d t o t h e wi n ni n g bi d t o d et e r mi n e t h e p u r c h a s e p ri c e. ( 5 7 4) 8 2 5- 0 7 0 4 L or e n B e a c h y 5 7 4. 8 2 5. 0 7 0 4 A U10500161 E u g e n e H o c hst etl er 2 6 0. 3 5 0. 8 9 5 3 A U11400005 N at h a n L e h m a n 5 7 4. 3 4 9. 8 5 7 0 A U11000090 I s et o ut t o pl a y g olf wit h t h e i nt e nti o n of s h o oti n g m y a g e, b ut I s h ot m y w ei g ht i nst e a d. ~ B o b H o p e