Mi primera revista - Page 2

fIRA de santa teresa des del 1843 Edita: Ajuntament del Vendrell Disseny i impressió: Impremta Ramon Fotografies: Ajuntament del Vendrell i Güixens Fotografia Dipòsit legal: T 1121-2018 2