METALEX Vietnam 2018 Newsletter #1 MXV_2018_NEWSLETTER#2_L

NEWSLETTER #2 11 13 OCT 2018 SECC (TT Hoi Cho & Trien lam Saigon) HO CHI MINH CITY, VIETNAM 2 0 1 8 Triển lãm Quốc tế về Máy Công cụ và Giải pháp Gia công Kim loại cho nâng cao Năng suất tại Việt Nam – Lần thứ 12 TẦM QUAN TRỌNG CỦA NỀN TẢNG GIA CÔNG KIM LOẠI The Paramount of Metalworking Platform Triển lãm đồng địa điểm: metalexvietnam@reedtradex.co.th www.metalexvietnam.com metalexvietnampage ID: METALEX Vietnam Đơn vị tổ chức: Đối tác trong nước: