METALEX Vietnam 2018 Newsletter #1 MXV_2018_NEWSLETTER#2_L - Page 20

2 0 1 8 11 13 OCT 2018 SECC (TT Hoi Cho & Trien lam Saigon) HO CHI MINH CITY, VIETNAM Đăng ký trực tuyến để nhận được những ưu đãi đặc biệt! Pre-register Online to Get Exclusive Privileges For your convenience to visit the show quickly and easily, pre-register online within 9 October 2018 , at www.metalexvietnam.com to get special benefits: Để thuận tiện cho quý vị trong việc đến tham quan triển lãm một cách nhanh chóng và dễ dàng, vui lòng đăng ký online trước ngày 09/10/2018 tại www.metalexvietnam.com, và sẽ nhận được nhiều ưu đãi đặc biệt: • Nhận thẻ vào tham quan ngay. Không cần đăng ký lại. Chỉ cần đến Quầy Đăng ký trước để nhận Thẻ Khách Tham quan. • Được tặng CD kỷ yếu triển lãm. • Miễn phí cập nhật thông tin về ngành công nghiệp, công nghệ và thông tin triển lãm qua hộp thư của qúy vị. • Và nhiều ưu đãi khác • Instant Badge. No need to register again. Simply go to the Pre-registration Counter to pick up your Visitor Badge • Complimentary Directory CD • Receive movements of the industry, technologies, and the show right to your mailbox • And more! www.metalexvietnam.com Với khách tham quan theo đoàn (ít nhất 5 thành viên cùng 1 tổ chức), nhiều ưu đãi đặc biệt khi đăng ký tham qu )ˆŌM+%[ѡՅɧ ͹Q-ѡՅ́φ͸ӆꅤ׆($G ѡՅѡE+'CÆӆݹ ܁ԁɧ ˆ,GЁ7䀸+% ꍹEѡՅG ׆ꍹѹ企ӆTۆ,($ѧѣѹ鹜Ѥ)ȁɽ٥ͥѽ(ЁЀԁ́ɽѡ)ͅɝѥ፱ͥٔ́ݥɕѼ)ɽ́ݕݡԁɔɕѕȁ+$ЁɅЁѼѡᡥѥYͥѽϊd ́ɔم($ЁɽɕɅѥչѕȸ+$х͡܁ɕѽ ݽѠUM+$QɔȁɽѼɽєȁ($ɝѥȁ+C Ёѣѣѹѥ)դɹՄAPЀд伀݌)聍хэѕɕɅํѠ)ȁɔɵѥ)хЁѕЀд伀)ȁ聍хэѕɕɅํѠ)a!% %Q=H1%MP P%9QI9Q%=90%9 8Y%P1=9 <1Q % ULY%Q94 <1Q) % )A8 <1Q 5 %9QI9Q%=90a!% %Q%=8 <1Q$Q41=959U QUI)QI%9MIY%  <1Q-M Y%Q94Q !9=1=d <1QI9A1ULY%Q94) <1Q!a=85QI=1=dQ!%191Q-e9  =IA=IQ%=8-9%A`]I,) UMQXAUQM -1= 0 MQ%9M8 !5%MU5$Y%Q94 <1Q5=QU0)Q 95M=8Q !9=1=d9%9I%9 <1Q9!P U=9 <1Q=I%MQH) =IA=IQ%=8=M-%9QI9Q%=90 UM%9MLAI=5=Q%=8 9QH% A A=]H MP) <1QM%1