Medinello Medinello brochure 2017 - Page 2

MODULES VORMEN BEHANDELPLAN MEDINELLO BIJ MEDINELLO STAAT DE TOTALE MENS CENTRAAL MEDINELLO POLIKLINISCHE REVALIDATIE ZORG Medinello is een nieuw ZBC, een zelfstandig behandelcentrum, voor poliklinische revalidatie. Een multidisciplinair team behandelt hier cliënten met een complexe zorgvraag. Medinello staat garant voor een innovatieve aanpak, gebaseerd op bewezen effectieve behandelmethoden. MEDINELLO, VOOR EIGENTIJDSE ZORG. Bij Medinello komen cliënten voor poliklinische revalidatie. Het gaat om mensen met chronische klachten bij wie (para)medische behandelingen niet of nauwelijks hebben geholpen. Er wordt gefocust op specifieke doelgroepen. De basis van de werkwijze bij Medinello is dat er breed wordt gekeken met als uitgangspunt de totale mens. Medinello stelt de mens centraal en streeft naar de beste oplossing. Dit kan alleen door intensief samen te werken met een goed opererend multidisciplinair team. Bij de diagnostiek en behandeling zijn onder anderen een revalidatiearts, psycholoog, ergotherapeut, manueeltherapeut en fysiotherapeut betrokken. Zij behandelen in een innovatieve omgeving, waar de cliënt zich direct op zijn gemak voelt. Psycholoog Lilian Pfennings en fysiotherapeut Brenda Verlaan zijn beiden werkzaam bij Medinello. Zij leggen uit hoe de professionals bij Medinello te werk gaan. ‘Wij concentre- ren ons op mensen met aandoeningen aan het bewegingsapparaat, met chronische pijn, neuromusculaire aandoening en, neuropathieën en somatisch onverklaarde lichamelijke klachten. Door cliënten multidisciplinair te behandelen, behalen we goede resultaten.’ MODULES Pfennings: ‘Wij werken met modules die we als het ware op elkaar stapelen om vervolgens de cliënt een behandelplan voor te stellen. Een behandeling bij Medinello duurt maximaal zestien weken. Afhankelijk van de ernst van de problematiek worden meer of minder modules voor de cliënt ingezet. Voorbeelden van behandelmodules zijn pijneducatie, graded activity/ exposure, ontspanning, mindfulness, leefstijl, communicatie, assertiviteit en individuele psycho- logie. Bij de laatste module moet je denken aan onder andere cognitieve therapie, oplos- singsgerichte therapie, EMDR en inzichtgevende therapie. We maken het behandelplan van- zelfsprekend in samenspraak met de cliënt. We kijken naar wat de cliënt zelf wil en wat zijn hulpvraag is. Het moet haalbaar zijn. Met andere woorden: het moet passen in zijn of haar leven. Belangrijk is dat de cliënt gemotiveerd is en bereid om tijd in de behandeling te steken. Daarom is de informatie die wij vooraf aan de cliënt verstrekken ook van groot belang. We zorgen ervoor dat iemand goed op de hoogte is van alle aspecten van het behandelplan, hoeveel tijd het gaat kosten en wat er van hem of haar wordt verwacht.’ TOTALE MENS Verlaan: ‘Onze cliënten zijn mensen die al veel hebben geprobeerd in het reguliere (para) medische circuit, maar zonder afname van de klachten. De verwijzing naar Medinello komt van de huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Na een eerste intakegesprek wordt gekeken of iemand in aanmerking komt voor een behandeling bij Medinello. De psycholoog maakt een inschatting van het type persoon dat iemand is. Voor een op maat gemaakt behandelplan is dit belangrijk om te weten. Er wordt heel breed gekeken, wij gaan uit van de totale mens. Dat is een grondsteen van onze werkwijze. Wij zijn van mening dat je de psyche onmogelijk kunt loskoppelen van het lichamelijke. Zeker bij chroni- sche pijnklachten is deze benadering van groot belang. We werken bijvoorbeeld ook met pijneducatie. Dit houdt in dat iemand leert hoe pijn ontstaat, dat hij weet hoe het mechanis- me werkt dat pijn veroorzaakt. Verder spelen persoonlijke factoren zoals ziekteperceptie, zelfbeeld, copingstijl, emotieregulatie en eventuele psychische of gedragsproblemen een rol bij het bepalen van een behandelplan. De intake is uitgebreid en vindt integraal plaats. Vanuit verschillende disciplines vindt diagnostiek plaats en wordt een advies voor behandeling opgesteld. De revalidatiearts stelt de uiteindelijke diagnose en maakt samen met het team een behandelplan. Dit wordt vervolgens uitgebreid met de cliënt besproken. Cliënten die bij Medinello komen, moeten er rekening mee houden dat de behandeling intensief kan zijn. Het doel is het werken aan zelfstandigheid, zodat de cliënt aan het eind van de behandeling zelf in staat is om met de klachten om te gaan of de klachten in de toekomst te voorkomen.’ KADERS Pfennings: ‘Tijdens de behandeling hebben de verschillende behandelaars regelmatig over- legmomenten. Door op deze manier multidisciplinair te werken, is het mogelijk het behan- delplan tussentijds bij te sturen of aan te passen. We richten ons op mensen met klachten aan het bewegingsapparaat waarbij ook de psychosociale problematiek een rol speelt. Met andere woorden: de problematiek is meervoudig. Denk aan problemen op het gebied van functie, activiteit en/of participatie in combinatie met contextuele factoren. Deze factoren kunnen zowel binnen als buiten de persoon liggen. Bijvoorbeeld de verhou- ding tussen werkstress en stressbestendigheid van de cliënt. Bij een deel van deze groep wordt de module mindfulness ingezet. Hierbij leert de cliënt meer te leven in het hier-en-nu. De aandacht wordt bewust gericht op de ervaringen in het huidige moment. Veel mensen staan voortdurend in een “doe-stand”. Ze zijn steeds bezig met doen en denken om iets voor elkaar te krijgen. Meditatie leert hen om in de “zijn-stand” te komen en te blijven. Ze laten alle ervaringen toe, ook de ervaringen die ze niet willen hebben, in plaats van automatisch en impulsief te reageren.’ AANGETOOND RESULTAAT Verlaan: ‘De modules die we hebben ontwikkeld zijn goed onderbouwd en gegrond op wetenschappelijk aangetoond resultaat. Onze aanpak en programma’s zijn gebaseerd op het zogenaamde ICF-model. Dit houdt in dat aspecten van het menselijk functioneren die gerelateerd kunnen zijn aan een gezondheidsprobleem op systematische wijze worden geordend. Naast gezondheidsaspecten is ook een aantal componenten gedefinieerd, die met de gezondheid samenhangen. Bijvoorbeeld op het gebied van werk en privéleven. Je ziet iemands probleem in samenhang met verschillende factoren om er zo achter te komen wat de klacht zo lang in stand houdt. Bovendien wordt bij Medinello elke cliënt door een revalidatiearts gezien. Hij stelt vervolgens in samenwerking met het team de behandeldiagnose. Voor de cliënt betekent dit onder andere dat zijn behandeling bij ons centrum wordt vergoed door de verzekering. Er is wel een verwijzing van een huisarts, medische specialist of bedrijfsarts nodig.’