Matichonbook อย่าเรียกฉันว่านังแพศยา (I Didn't Kill My Husband) - Page 6

นั้น อาจเป็นค่านิยม ความเชื่อ ระบบการปกครอง หรือทุก  คนและทุกสิ ง ่ ล้วนอาจมีส ว ่ นผลักดันตัวละครเหล่านี ไ ้ ปสู ช ่ ะตา  อันเลวร้ายก็เป็นได้  ความชาญฉลาดในการเล่าเรื่องของผู้เขียนนับว่าหาตัว  จับยาก ส�ำนวนบ้านๆ แต่ดุเด็ดเผ็ดมันประสาสาวบ้านนา  และปมปัญหาแสนจะเรียบง่ายอย่างเรื่องผัวๆ เมียๆ กลับ  ตีแผ่ความล้มเหลวของระบบการปกครองประเทศได้อย่าง  แยบคาย ขณะเดียวกันก็อ่านสนุกจนวางไม่ลง จึงไม่แปลก  เลยที่นิยายต้นฉบับได้รับเสียงชื่นชมอย่างล้นหลาม รวมทั้ง  ได้ รั บ การน� ำ ไปดั ด แปลงเป็ น ภาพยนตร์ เ รื่ อ ง I am not Madame Bovary ซึ่ ง ได้ เ ข้ า ฉายในประเทศไทยด้ ว ยชื่ อ  อย่าคิดหลอกเจ้  อีกด้วย ส�ำนักพิมพ์มติชนยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการ  เผยแพร่ผลงานวรรณกรรมดีๆ สู่สายตาชาวไทย  ส�ำนักพิมพ์มติชน   5 อย่าเรียกฉันว่านังแพศยา