Matichonbook อย่าเรียกฉันว่านังแพศยา (I Didn't Kill My Husband) - Page 5

ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว น่าจะเป็นนิยามที เ ่ หมาะ  ส�ำหรับนวนิยายเล่มน อย่าเรียกฉันว่านังแพศยา คือจุดยืนของหญิงสาวชาว  บ้านแสนธรรมดาคนหนึ่งที่โดนสามีทรยศ คือการยืนหยัด  ต่อสู้เพื่อความถูกต้องยามเมื่อกฎหมายไม่เข้าข้าง คือการ  เปิดโปงระบบราชการและกระบวนการยุติธรรมที่ไม่ได้ยืนอยู   ่ เคียงข้างประชาชนอย่างแท้จริง ในขณะเดียวกัน อย่าเรียกฉันว่านังแพศยา ก็คือชีวิต  บัดซบของ ‘ฟันเฟือง’ ในสังคมที่  ‘นาย’ เป็นใหญ่  คล้าย  ห่วงโซ่อาหารที่บังเอิญว่ามีหลี่เสวี่ยเหลียนตัวเอกของเรื่อง  อยู่ล่างสุด เธอจึงโดนกระท�ำซ�้ำเติมมากที่สุด กระนั้นก็มิได้  หมายความว่าฟันเฟืองตัวอื่นจะเป็นคนเลวร้ายเสียทั้งหมด  หรือความจริงแล้วสิ่งเลวร้ายอาจเป็นอะไรที่ใหญ่กว่า  4  หลิวเจิ้นอวิ๋น