Matichonbook อย่าเรียกฉันว่านังแพศยา (I Didn't Kill My Husband) - Page 26

“วิธีแบบนั้นมีที่ไหนกัน” “เราต้องหย่ากัน” หลี่เสวี่ยเหลียนตอบหนักแน่น ฉินอวี้เหอได้ยินดังนั้นก็อึ้ง “หมายความว่ายังไง” “มีคนหนึ่งในต�ำบลเราชื่อจ้าวหั่วเชอ เขาก็ท�ำแบบน เหมือนกัน  พอเราสองคนหย่ากันก็ไม่มีความเกี่ยวข้องอะไร กันแล้ว  ฉันคลอดเด็กคนนี้  เด็กก็เป็นลูกของฉันคนเดียว ไม่เกี ย ่ วอะไรกับเธอ  ลูกคนโตเป็นของเธอ ส่วนลูกที จ ่ ะคลอด นี เ ่ ป็นของฉัน คนละหนึ ง ่ คน เท่านี ก ้ ไ ็ ม่เกินที ก ่ ฎหมายก�ำหนด แล้ว” ตอนแรกฉินอวี้เหอตามไม่ทัน แต่พอเริ่มเข้าใจ เขาก เกาหัวแล้วพูดว่า “วิธ น ี ก ี้ ด ็   ี แต่เราสองคนจะหย่ากันเพราะอยากมีล ก ู ไม่ได หรอกนะ” “เราสองคนก็ท�ำแบบจ้าวหั่วเชอ พอลูกได้มีชื่อในทะ- เบียนบ้านแล้วเราค่อยแต่งงานกันใหม่   เด็กคนนี้เกิดตอนท เราหย่ากัน ถ้าจะแต่งงานใหม่ก็เท่ากับว่าเรามีลูกคนละคน ในกฎหมายไม่ม ข ี อ ้ ไหนเลยที ร ่ ะบุว า ่ คนที ม ่ ล ี ก ู ติดห้ามแต่งงาน กัน แค่บอกว่าพอแต่งงานแล้วห้ามมีลูกเพิ่มเท่านั้นเอง” ฉินอวี เ ้ หอเกาหัวแกรกๆ  พอคิดดูแล้วเขาก็อดไม่ได้ท จ ี่ ะ นับถือความหัวแหลมของจ้าวหั่วเชอ “จ้าวหั่วเชอนี่ฉลาดนะ หาช่องโหว่แบบนี้ได้  ว่าแต่เขา ท�ำงานอะไรน่ะ” “เขาเป็นสัตวแพทย์ในต�ำบล”   25 อย่าเรียกฉันว่านังแพศยา