Matichonbook อย่าเรียกฉันว่านังแพศยา (I Didn't Kill My Husband) - Page 23

“อัดมันก่อน แล้วค่อยท�ำอย่างว่า” พูดจบก็ท�ำท่าจะเดินออกจากโรงโม่แล้วกล่าวทิ้งท้ายว่า “ไม่งั้นก็ไม่ต้องท�ำ” เหล่าหูรีบวิ่งตามมาทันท “ที ร ่ ก ั อย่าใจร้อนสิจ ะ ๊  ถ้างั น ้ ท�ำตามที เ ่ ธอบอก อัดมันก่อน แล้วค่อยท�ำเรื่องของเรา” พูดจบก็ย�้ำอีกว่า “พูดแล้วห้ามคืนค�ำนะ” หลี่เสวี่ยเหลียนหยุดยืนแล้วพูดว่า “ฉันพูดจริงท�ำจริงเสมอ” เหล่าหูทุบอกตัวเองด้วยความดีใจ “งั้นเราจะลงมือเมื่อไหร่ เรื่องแบบนี้ยิ่งเร็วยิ่งดีนะ” หลี่เสวี่ยเหลียนตอบว่า “พรุ ง ่ นี แ ้ ล้วกัน วันนี ฉ ้ น ั ไปหาฉินอวี เ ้ หอก่อน จะได้น ด ั มัน ออกมา” บ่ายวันนั้น หลี่เสวี่ยเหลียนเข้าเมืองแล้วไปที่โรงงาน ปุ๋ยเคมีซีกวนเพื่อจะนัดฉินอวี้เหอออกมา  เธออุ้มลูกสาว อายุสองเดือนไปด้วย โดยวางแผนจะอ้างเรื่องค่าเลี้ยงดูของ ลูกสาวแล้วนัดให้ฉินอวี้เหอไปคุยกับเธอที่ส�ำนักงานบริหาร ท้องถิ่นของต�ำบลวันพรุ่งนี้  เป้าหมายคือหลอกให้เขามาเจอ เธอที่ต�ำบล  ปล่องควันจ�ำนวนนับสิบของโรงงานปุ๋ยพ่นควัน สีขาวขึ้นสู่ท้องฟ้าเสียงดังฟู่ๆ  หลี่เสวี่ยเหลียนเดินหาจนทั่ว โรงงาน แต่ทุกคนบอกตรงกันว่าฉินอวี้เหอขับรถบรรทุก ออกไปส่งปุ ย ๋ ที เ ่ ฮยหลงเจียงแล้ว และจะไม่กลับมาเป็นสิบวัน 22  หลิวเจิ้นอวิ๋น