Matichonbook อย่าเรียกฉันว่านังแพศยา (I Didn't Kill My Husband) - Page 18

อย่าเรียกฉันว่านังแพศยา 17 ส อ ง ตอนแรกหลี่เสวี่ยเหลียนก็ไม่อยากท�ำแบบนี้ หย่ากัน ไปแล้ว วุ ่นวายไปฟ้องร้อง สุดท้ายก็จบที่การหย่าอยู ่ดี ตอน แรกหลี่เสวี่ยเหลียนใจเร็วด่วนได้ อยากจัดการฆ่าฉินอวี้เหอ ทิ ้งเสียให้จบๆ แต่ฉินอวี้เหอสูงร้อยแปดสิบห้า ตัวใหญ่ ไหล่บึก ถ้าลงมือฆ่าจริงๆ หลี่เสวี่ยเหลียนคงเอาชนะแรง เขาไม่ได้ ตอนแรกที่แต่งงานกับฉินอวี้เหอก็เพราะเห็นเขา ตัวใหญ่ไหล่บึก แรงเยอะสมเป็นชายชาตรี แต่คุณสมบัติ ดีงามเหล่านี้กลับกลายเป็นข้อเสียเมื่อเธอคิดจะฆ่าเขา ถ้า จะฆ่า หลี่เสวี่ยเหลียนต้องหาผู้ช่วย คนแรกที่เธอนึกถึงคือ น้องชายเธอเอง น้องชายของหลี่เสวี่ยเหลียนชื่อหลี่อิงหย่ง หลี่อิงหย่งเองก็สูงร้อยแปดสิบห้า ตัวใหญ่ไหล่บึก ท�ำอาชีพ ขับรถแทรกเตอร์สี่ล้อไปตามหมู่บ้านต่างๆ เพื่อรับซื้อขาย ธัญพืชและรับจ้างขนฝ้ายกับยาฆ่าแมลง เมื่อคิดได้ดังนี้ หลี่เสวี่ยเหลียนจึงเดินทางกลับบ้านเกิด ตอนไปถึง ครอบครัว น้องชายก�ำลังกินข้าวเที่ยง รอบโต๊ะคือหลี่อิงหย่ง เมียเขา และลูกชายอายุสองขวบที่ก�ำลังดูดเส้นหมี่ผัดซอสด�ำเข้าปาก เสียงดังซู้ดๆ หลี่เสวี่ยเหลียนเกาะขอบประตูแล้วชะโงกเข้า มาร้องเรียก “ อิงหย่ง ออกมานี่หน่อย พี่มีอะไรจะคุยด้วย ” หลี่อิงหย่งเงยหน้าจากชามบะหมี่แล้วมองไปหน้าประตู “ พี่เองเหรอ มีอะไรคุยที่นี่เลยก็ได้ ไม่เป็นไร ”

อย่าเรียกฉันว่านังแพศยา 17 ส อ ง ตอนแรกหลี่เสวี่ยเหลียนก็ไม่อยากท�ำแบบนี้ หย่ากัน ไปแล้ว วุ ่นวายไปฟ้องร้อง สุดท้ายก็จบที่การหย่าอยู ่ดี ตอน แรกหลี่เสวี่ยเหลียนใจเร็วด่วนได้ อยากจัดการฆ่าฉินอวี้เหอ ทิ ้งเสียให้จบๆ แต่ฉินอวี้เหอสูงร้อยแปดสิบห้า ตัวใหญ่ ไหล่บึก ถ้าลงมือฆ่าจริงๆ หลี่เสวี่ยเหลียนคงเอาชนะแรง เขาไม่ได้ ตอนแรกที่แต่งงานกับฉินอวี้เหอก็เพราะเห็นเขา ตัวใหญ่ไหล่บึก แรงเยอะสมเป็นชายชาตรี แต่คุณสมบัติ ดีงามเหล่านี้กลับกลายเป็นข้อเสียเมื่อเธอคิดจะฆ่าเขา ถ้า จะฆ่า หลี่เสวี่ยเหลียนต้องหาผู้ช่วย คนแรกที่เธอนึกถึงคือ น้องชายเธอเอง น้องชายของหลี่เสวี่ยเหลียนชื่อหลี่อิงหย่ง หลี่อิงหย่งเองก็สูงร้อยแปดสิบห้า ตัวใหญ่ไหล่บึก ท�ำอาชีพ ขับรถแทรกเตอร์สี่ล้อไปตามหมู่บ้านต่างๆ เพื่อรับซื้อขาย ธัญพืชและรับจ้างขนฝ้ายกับยาฆ่าแมลง เมื่อคิดได้ดังนี้ หลี่เสวี่ยเหลียนจึงเดินทางกลับบ้านเกิด ตอนไปถึง ครอบครัว น้องชายก�ำลังกินข้าวเที่ยง รอบโต๊ะคือหลี่อิงหย่ง เมียเขา และลูกชายอายุสองขวบที่ก�ำลังดูดเส้นหมี่ผัดซอสด�ำเข้าปาก เสียงดังซู้ดๆ หลี่เสวี่ยเหลียนเกาะขอบประตูแล้วชะโงกเข้า มาร้องเรียก “ อิงหย่ง ออกมานี่หน่อย พี่มีอะไรจะคุยด้วย ” หลี่อิงหย่งเงยหน้าจากชามบะหมี่แล้วมองไปหน้าประตู “ พี่เองเหรอ มีอะไรคุยที่นี่เลยก็ได้ ไม่เป็นไร ”

ส อ ง ตอนแรกหลี่เสวี่ยเหลียนก็ไม่อยากท�ำแบบนี้   หย่ากัน ไปแล้ว วุ น ่ วายไปฟ้องร้อง สุดท้ายก็จบที ก ่ ารหย่าอยู ด ่    ี ตอน แรกหลี่เสวี่ยเหลียนใจเร็วด่วนได้  อยากจัดการฆ่าฉินอวี้เหอ ทิ้ ง เสี ย ให้ จ บๆ แต่ ฉิ น อวี้ เ หอสู ง ร้ อ ยแปดสิ บ ห้ า  ตั ว ใหญ ไหล่บึก ถ้าลงมือฆ่าจริงๆ หลี่เสวี่ยเหลียนคงเอาชนะแรง เขาไม่ได้   ตอนแรกที่แต่งงานกับฉินอวี้เหอก็เพราะเห็นเขา ตัวใหญ่ไหล่บึก แรงเยอะสมเป็นชายชาตรี  แต่คุณสมบัต ดีงามเหล่านี้กลับกลายเป็นข้อเสียเมื่อเธอคิดจะฆ่าเขา  ถ้า จะฆ่า หลี่เสวี่ยเหลียนต้องหาผู้ช