Matichonbook อย่าเรียกฉันว่านังแพศยา (I Didn't Kill My Husband) - Page 11

ดังสุภาษิตกล่าวไว้ คนหนึ่งโปรยข้าวสาร ต่อให้อีกพันคนเดินตามเก็บอยู่ข้างหลัง อย่างไรก็เก็บไม่เกลี้ยง --หลิวเจิ้นอวิ๋น