Matichonbook พุทธศักราชอัสดงกับทรงจำของทรงจำของแมวกุหลาบดำ - Page 7

ทรราชของที่อื่น เพราะในความทรงจ�ำนั้นยังมีการเลือกสรร  ด้วยว่า เราจะเลือกจดจ�ำอะไร และเลือกลืมสิ่งไหน วีรพร นิต ป ิ ระภา เห็นถึงความเว้าแหว่งของทรงจ�ำเช่นนี้  จึงหยิบเหตุการณ์ส�ำคัญต่างๆ ในประเทศที่แทบจะไม่มีความ  ทรงจ�ำนี้มาเขย่าขย้อนเล่น ด้วยการจับเข้าไปอยู่ในความทรงจ�ำ  ของแมวตัวหนึ่ง ซึ่งมันก็นึกออกและบอกเล่าออกมากระท่อน  กระแท่นตามประสาแมวๆ ทั้งสิ่งที่เห็นและได้ยินเองจากคน  ในบ้านที่อาศัยอยู่  และเรื่องเล่าที่ผู้คนเล่าสู่กันฟังที่มันเองก็ไม่รู้  ต้นสายปลายเหตุ  จึงเป็นที่มาของ...ทรงจ�ำของทรงจ�ำของแมว  กุหลาบด�ำ เรื อ ่ งราวสุดแสนเหนือจริงที โ ่ ลดแล่นผ่านตัวอักษรคอลลาจ  ปะติดปะต่อใน “พุทธศักราชอัสดงกับทรงจ�ำของทรงจ�ำของแมว  กุหลาบด�ำ” นี้  แม้จะพร่าเลือนจนบางทีก็ท�ำให้ไม่แน่ใจว่าเรา  ยืนอยู่ฝั่งไหนของโลกจริง-สมมติ แต่ก็อ�ำพรางซ่อนซ้อนค�ำถาม  ต่อความจริงในประวัติศาสตร์ไว้ได้อย่างแยบยล รวมถึงค�ำถามต่อตัวเราเองว่าเข้มแข็งพอไหมที จ ่ ะหยัดยืน  และมีตัวตนอยู่ในอลหม่านของชั่วชีวิตนี้ได้อย่างไร ส�ำนักพิมพ์มติชน 6  วีรพร นิติประภา