Matichonbook พุทธศักราชอัสดงกับทรงจำของทรงจำของแมวกุหลาบดำ - Page 19

ราวกับจะคะเนมวลล่องหนของความรักที่คงขังค้างข้างใน ก่อน หันมามองด้วยดวงตาที่มีเงาน�้ำไหววิบ รักสิ  เวลาเรารักใคร  เราก็รักตลอดไปละ / ทั้งๆ ที่เขาท�ำยายเสียใจเหรอ... ใช่...ยายศรีเคยเล่าให้ฟังหลายครั้ง เรื่องผู้ชายคนนั้นท�ำ ให้แกต้องร้องไห้   เรื่องที่จู่ๆ เขาก็หายไปเฉยๆ วันหนึ่ง ไม่มี ค�ำลา ไม่ม ค ี ำ � อธิบาย ไม่ม ก ี ระทั ง ่ หวนกลับมาเก็บข้าวของเสื อ ้ ผ้า ราวกับจะทิ้งทุกสิ่งไว้ทิ่มแทงใจยายอย่างนั้นตราบนาน ผ่าน ไปหลายเดื อ นยายศรี ถึ ง ได้ รู ้ ว ่ า เขามี เ มี ย มี ลู ก อยู ่ ก ่ อ นแล้ ว ท ต่างจังหวัด เจ็บช�้ำยังกลัดหนองไม่ทันสร่าง...ไม่ถึงครึ่งปีต่อมา แกยังไปรู้อีกด้วยว่าเขาไม่ได้ทิ้งแกกลับไปอยู่กับลูก  ^ . . . ~ p N N N(^ . ~ N ~ ~ ~ . . . > ^ ^  ^ .  .  ^ . N . N  N ~ N > ^ N . . . > ^ ^ ~ ~ > ^ . . > n n ~ ~ N > ~ ^ N N ^  N  P ~  . . n(^ N N n ~ ~ . . N > . ~  N  N . ^ ^ ~ ^ . . ~(P (( ~ ^ . N . ~ ~ > . ~ . . . . .(^(^ N . n(^ N . ~ ~ ^ ~ N (P ^ . ~ . N . ^ . ~  . (R(^ ^ ~ N . ~ ~ N n n n ~(^(^ N N . . . ^ (^(^  N > . . ~ > N . ~(^(^ N > . . ~ ^ . .(P ^ ~ . ~ . . . ^ . ~ . (^ > . . B  >  ~ > ^ N N ~ 2   > > N (^ ^ ~ . . .(P ^ . ~ . ~ ^ > n  ~  N  N . .  . . . ^ .(^(^  ~ > .(P N  N . ^ ^ ~ ^ (^  ~ N > N (^(^ ^ ^ ~ N ^(^(^ ^ N ~ . > n n N N N(P ~ N ^ ~ > (( ^ ~ . . . ~ > . ~ N r(( . . . ~ > . ~ N ~(^ . . . ~ > . ~ N ~ N N (P(" ~ ^ > 2 N ^ N >