Matichonbook พุทธศักราชอัสดงกับทรงจำของทรงจำของแมวกุหลาบดำ - Page 14

ลากเอาบ้านทั้งหลังไปด้วยกันกับมัน  ยายศรีชอบพูดเวลารถไฟ มา และท�ำดาวหัวเราะชอบใจเมื่อนึกภาพรถไฟบึ่งตะบึงไปบน รางกะฉึกกะฉัก กะฉึกกะฉักโครมคราม... มีบ้านสีฟ้าของเขา ตีลังกาหกคะเมนกระเด้งกระดอนพ่วงท้ายติดตามไปข้างหลัง แล้ ว ไปไหนเหรอยาย... / สุ ด หล้ า ฟ้ า เขี ย ว / สุ ด หล้ า ฟ้ า เขี ย ว  อยู่ที่ไหน... / ก็ตรงปลายฟ้าลิบๆ นั่นยังไง...เห็นไหม  ยายศร พยักหน้าพเยิดคางออกหน้าต่างไปทางนาบัวสวยไสว แล้วมี  อะไรที่นั่น... / มีต้นไม้  ละก็ดอกไม้  กับนกบินโฉบชุลมุนแล้ว  พอรถไฟลากเอาบ้านเราไปตั้งก็จะมีบ้านของเราอยู่ด้วยยังไง  ล่ะ  กลางทุ่งกว้างเลยเชียวนะ ละข้างหนึ่งก็จะมีภูเขา ที่สูงจน  พอหนูดาวปีนขึ้นไปถึงยอดแล้วมองลงมาก็จะเห็นประเทศทั้ง  ประเทศ เห็นแม่น�้ำครบทุกสาย เจ้าพระยา บางปะกง ท่าจีน  ปิง วัง... ถึงจะเคยฟังเรื อ ่ งนี ม ้ าก่อนแล้ว แต่ดาวก็ย ง ั ชอบถามถึง ดินแดนสุดหล้าฟ้าเขียวนั่นซ�้ำ เพื่อให้ยายศรีเล่าให้ฟังซ�้ำ แล้ว คอยนึกภาพที่เคยเห็นในใจมาก่อนไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งนั่นซ�้ำๆ อีก เ .,.".+x.&.`8.(.-.b8.+x.!.`8.)x.b8.,. .+x.!.(.,.(.*8.(.-x!H8.`x.)x.bx.). x.a.".+x.&.(8.,.'.%.-x.b8.`8.*.a.&x.a8.&.`.&x.*.,x.)¸.`8.).)x.,.&x.-. x.%x.,.(BB.(.,.(.*8.(.-x.`8.&.a.&x.*.#x.-8.!.".(.,.(.b8.,.!.`8.)x.a. x!x.(x.-x.%8.).!.%x.,.`8.(.-x.(.).(.-x.`8.&.a.&x.&.(.,8. x.,.(.a8.).bx.'8.(x.*.,x.bx.&x.`8. x.-.+x.&.`8.*.(x.-.+x.&x.%.(.!.%8.+x. x. x.(.,8.%..8.b8.(x.+x.(.b8.,.!.!8.&x.`.&.(.,.$.`x.%x.b8.`x.*. B. .bx.,.!.`.*.b8.&{x.bx.,.(x.,x.&H8!x.".-.b8.!.%x.,.`.*.bx.'8.(x. .,.).`.'.)x.&x.(x.+x.!.+x.+x. x.`8.&.a.&x.*.-x.%.+x.!.+x.b8.+x.&x.a. x.,x.&.(x.-x. x.)x.-8.b8.&x.*.+x.(x.)x.,8.(x..8.&x.!8.)x.bx.,.(.(x.,8. x.(..x.%8.'8.*.(x. x.,x.&.%8.+x. x.a8.(x.bx.+x.,8.a8.(.*.,x. x.+x.(.b8.,.!¸.(.-x.b8.*.bx.+x.(x.+x.(.c8.`x. x.a.&H8!x. .+x.!.&x.+x. x.`8.".-x.(.).&x.,!x.'8.-8.).*.(.b8.+x.&x.!8.)x.bx.+x.(. .+x.!.(.,.(.&x.-8.b8.(B. x.,H8.&8.(x.-H8.*.-H8.`8.*.(x.-8.+H8.&x.'.(.,8."8.,H8.&H8.%.(.c8!H8.(.+x.(.(.-8.bH8.(H8. .+x.!.(.,.(.&x.,x.b8.&H8. x.a8.`8.*.(x.-8.+H8.&x. x.,H8.&H .'..8.%.&8.*8.,x. x.(.,.".+x.,x.*.%8.!. x.,x.&.%.(.!.";x.,. .+x.!.%.(.!.";x.,. .+x.!.`x.(x.). x..8.*.)x.,.&.%;x.,8 L