Magazyn Gdański - Page 20

MAGAZYN GDAŃ­SKI Doskonalić się i służyć innym Międzynarodowa Organizacja Soroptimistek liczy około 76 tys. członkiń w 130 krajach i jest światową organizacją skupiającą kobiety aktywne zawodowo, której celem jest poprawa bytu dziewcząt i kobiet na całym świecie. Jako organizacja pozarządowa (NGO) ma status konsultanta przy Organizacji Narodów Zjednoczonych i w związku z tym dostęp do ośrodków ONZ w Nowym Jorku, Genewie, Wiedniu, Rzymie, Nairobi i Paryżu oraz prawo do zabierania głosu. Pierwszy klub w Oakland (USA) założyły żony Rotarian. Nazwę swoją wywodzi z łacińskich słów „soror” i „optima”, co interpretowane jest jako „to co najlepsze dla kobiet” (dosłownie – „najlepsza siostra”). Pierwszy Klub europejski powstał w Paryżu w 1921 roku dzięki Dr Suzanne Noël, chirurgowi plastycznemu. Dr Noël była również założycielką Federacji Europejskiej (SI/E) w 1930 roku. Struktura Organizacji obejmuje kluby zrzeszone w narodowych uniach, unie wchodzą w skład federacji, federacje tworzą światową organizację Soroptimist Intemational. Obecnie funkcjonują 4 federacje SI: – Federacja Europejska (SI/E) – Federacja Wielkiej Brytanii i Irlandii (SIGB&I) – Federacja Obu Ameryk (SIA) – Federacja Południowo-Zachodniego Pacyfiku Tworzy się aktualnie Federacja Afryki. Znak SI, to kobieta wznosząca ręce z nazwą organizacji, liście dębu oznaczają - siłę, a liście lauru - zwycięstwo. Działania soroptymistek obejmują wszystkie dziedziny życia. Kulturę, rozwój gospodarczy i społeczny, zdrowie, środowisko, prawa człowieka, status kobiet, budowanie przyjaźni i zrozumienia między narodami. Zachowuje neutralność wobec partii politycznych i wyznań religijnych. Biorąc pod uwagę różnorodność krajów i kultur, brak neutralności prowadziłby do rozpadu organizacji. UNIA KLUBÓW POLSKICH powstała w roku 1995. Pierwszą Prezydentką była założycielka Soroptymizmu w Polsce Danuta Piontek. Jak najlepsza siostra… Soroptimist International [SI] Gdańsk – Pierwszy Klub w Gdańsku powstał w 1996 roku w ramach struktur międzynarodowych Soroptimist International, który istnieje od lat dwudziestych XX wieku. Założycielkami Klubu w Gdańsku są Jola Łyszkowska-Socha oraz Teresa Tymuła. Aktualnym Prezydentem Klubu jest Katarzyna Piszczako-Pałasz. W roku 2016 Klub w Gdańsku świętuje swoje 20-lecie. Z tej okazji, 7 października 2016r., w Starym Maneżu w Gdańsku, obędzie się Charytatywny Koncert Alicji Majewskiej przy akompaniamencie Włodzimierza Korcza. Dochód z Koncertu zostanie przeznaczony na wsparcie grupy młodych matek w trudnej sytuacji życiowej. Kim są gdańskie Soroptymistki? Soroptimist cechuje neutralność światopoglądowa, polityczna, tolerancja i szacunek dla drugiego człowieka. SI ściśle współpracuje z ONZ i Radą Europy, przy których posiada swoje przedstawicielstwa. Kobiety zrzeszone w stowarzyszeniu są aktywne zawodowo, wykształcone; wyróżniają się kreatywnością, aktywnym stosunkiem do życia. Przewodnie hasło organizacji to: „doskonalić się i służyć innym”. Podstawowym celem SI jest promowanie młodych, utalentowanych kobiet, pomoc w realizacji ich zamierzeń. W 2011 roku SI uruchomiło program grantowy „Bank Ambitnych Kobiet”, dedykowany młodym beneficjentkom, które chcą angażować się w rozmaite inicjaty