Magazyn Gdański - Page 14

MAGAZYN GDAŃ­SKI Służba ponad własne interesy Rotarianie w Polsce Kluby Rotary w Polsce, należące do Rotary International, są otwartymi stowarzyszeniami zrzeszającym wybitnych przedstawicieli różnych zawodów z całego świata, których celem działania jest poprawa warunków życia ludzi, promowanie wysokich etycznych postaw we wszystkich profesjach, dążenie do światowego zrozumienia i pokoju. Rotary światowe zrzesza ponad 1,2 miliona osób należących do 34500 klubów w 20